Nieuws

Door Corona nu ook de Werkwijzer Poortwachter aangepast

Gepubliceerd op: 3-4-2020

Door de Corona maatregelen kan het nu extra lastig zijn voor werkgevers en werknemers om te voldoen aan de re-integratieverplichtingen zoals gesteld in de Wet Verbetering Poortwachter. Denk hierbij aan het verrichten van passend werk als thuis werken niet tot de mogelijkheden behoort of het niet volledig kunnen uitvoeren van een arbeidsdeskundig onderzoek of 2e spoor traject. UWV heeft dit onderkend en heeft een addendum op de Werkwijze Poortwachter uitgebracht.

Administratieve toets re-integratieverslag

Na twee jaar ziekte vindt er door UWV een administratieve toets plaats waarbij er wordt beoordeeld of het re-integratieverslag compleet is en alle documenten tijdig zijn opgesteld. Is dit niet het geval en de tekortkomingen worden niet binnen 5 werkdagen hersteld dan legt UWV een (administratieve) loonsanctie op. In het addendum is opgenomen dat als de werkgever kan aantonen dat door Corona het niet mogelijk was om aan de gestelde eisen te voldoen, UWV geen (administratieve) loonsanctie oplegt. UWV zal direct overgaan tot de inhoudelijke beoordeling van de re-integratie inspanningen op basis van de beschikbare informatie. Belangrijk is uiteraard om te vermelden dat het hier wel moet gaan om een gegronde reden. UWV geeft bijvoorbeeld aan dat fysieke handtekeningen op formulieren niet meer nodig zijn. Digitaal op afstand een reactie geven is voldoende. Maar let op, is UWV van mening dat er geen gegronde redenen aanwezig zijn dan legt UWV alsnog een (administratieve) loonsanctie op.

Inhoudelijke toets re-integratieverslag

Bij de inhoudelijke beoordeling van het re-integratieverslag wordt er door UWV beoordeeld of werkgever en werknemer hebben voldaan aan de gestelde re-integratieverplichtingen. Als door Corona het niet mogelijk was om dit volledig of ten dele goed uit te voeren dan zal UWV geen loonsanctie opleggen. Ook hier moet het weer gaan om een gegronde reden. UWV verwacht dat er zoveel mogelijk op afstand en digitaal wordt gedaan en in een later stadium fysieke onderzoeken en contacten worden opgepakt. Als er geen gegronde redenen aanwezig zijn zal UWV ook hier gewoon overgaan tot het opleggen van een loonsanctie.

WIA beoordeling

Als de re-integratie inspanningen voldoende zijn of door Corona wordt er geen loonsanctie opgelegd dan wordt de WIA beoordeling opgestart en afgerond. Legt UWV wel een loonsanctie op maar kunnen de re-integratie inspanningen niet worden uitgevoerd wegens Corona dan kan de werkgever een bekortingsverzoek loondoorbetaling bij UWV aanvragen. Als er gegronde redenen zijn dan zal UWV de loonsanctie beëindigen en de WIA beoordeling opstarten.|

Advies Equivalence

Door Corona heeft iedereen te maken met hectische tijden. Van alle partijen in het re-integratie proces wordt verwacht hier flexibel en creatief mee om te gaan. Uitgangspunt blijft dat re-integratie verplichtingen die mogelijk zijn worden uitgevoerd. Lukt dit niet? Leg dit vast in een bijstelling op het plan van aanpak zodat na twee jaar ziekte hier geen onduidelijkheden over bestaan. Gebruik hiervoor het UWV formulier (Eerstejaars)evaluatie en voeg dit toe aan het verzuimdossier.

Het addendum op de Werkwijzer Poortwachter kunt u terugvinden op het werkgeversportaal van UWV.

Lees het addendum


Heeft u vragen of wilt u inhoudelijk sparren over een individueel dossier neem dan contact met ons op.

Neem contact op

Laatste Nieuws

Door Corona nu ook de Werkwijzer Poortwachter aangepast

Whk-premie en de no-risk polis

Gepubliceerd op: 18-11-2022
Lees meer
Door Corona nu ook de Werkwijzer Poortwachter aangepast

Afrondingsfout in de Whk-beschikking

Gepubliceerd op: 2-11-2022
Lees meer
Door Corona nu ook de Werkwijzer Poortwachter aangepast

De Whk-beschikking 2023 en de achterstanden bij UWV

Gepubliceerd op: 20-9-2022
Lees meer