Nieuws

Loket aanvraag subsidie Loonkosten open vanaf 6 april 2020

Gepubliceerd op: 31-3-2020

Ondernemingen die omzetverlies lijden door de Coronacrisis komen in aanmerking voor de tijdelijke Noodmaatregelen overbrugging voor werkbehoud (NOW). Maar wat moet u daar nu- en vooral straks allemaal voor doen en welke informatie moet u beschikbaar stellen?

De nieuwe regeling is 31 maart 2020 gepubliceerd en geldt zowel voor kleine als grote ondernemingen, er zijn geen uitzonderingen. De regeling is een subsidie en behelst een tegemoetkoming in de loonkosten tot maximaal 90% van uw loonsom vanaf 1 maart 2020, de datum waarop de regeling is ingegaan.

Voorwaarden

Er gelden wel een aantal voorwaarden. U lijdt minimaal 20% omzetverlies en u vraagt ná 18 maart 2020 géén ontslag op grond van bedrijfseconomische redenen voor uw werknemers aan in de periode waarover u de subsidie ontvangt. Heeft u al ontslag aangevraagd voor uw personeel in de periode van 18 maart 2020 tot 31 maart 2020? Dan heeft u nog 5 werkdagen na inwerkingtreding van deze regeling de tijd om deze aanvragen in te trekken.

Of uw personeel gedurende de subsidieperiode gewoon (thuis) werkt is aan u.

Omzetverlies

De rekensom om vast te stellen of u aan de voorwaarden van omzetverlies voldoet is betrekkelijk eenvoudig: U pakt de omzet van de referteperiode (jaaromzet 2019) per rechtspersoon of op groepsniveau en deelt dit door 4 (3 maanden) -de referteomzet-. Verwacht u in de periode van 1 maart tot en met 31 juli gedurende drie aaneengesloten maanden 20% of meer omzetdaling ten opzichte van de referteomzet dan komt u in aanmerking voor de regeling. Uiteraard zijn er in de praktijk diverse uitzonderingen op de berekening mogelijk.

Bijvoorbeeld als de bedrijfsoefening van de rechtspersoon later dan 1 januari 2019 is aangevangen.

Aanvraag indienen

Denkt u dat uw organisatie aan de voorwaarden voldoet, dan kunt u een aanvraag vanaf 6 april 2020 via een digitaal loket indienen bij UWV. De aanvraag geldt voor een periode van drie maanden, die eenmalig verlengd kan worden met nog eens drie maanden. Aan de verlenging kunnen (vooraf) nadere voorwaarden worden gesteld.

De tegemoetkoming in de loonkosten kunt u niet alleen aanvragen voor vaste werknemers. De nieuwe regeling is ook van toepassing op de loonkosten voor werknemers voor wie u geen loondoorbetalingsplicht heeft, bijvoorbeeld werknemers met een oproepcontract.

U kunt dus ook werknemers met flexibele contracten met behulp van de tegemoetkoming in de loonkosten in dienst houden. Ook uitzendbureaus kunnen voor uitzendkrachten die bij hen in dienst zijn een aanvraag indienen.

Hoogte subsidie

De hoogte van het bedrag dat u ontvangt van UWV is afhankelijk van de terugval in omzet van uw onderneming (of groep). De tegemoetkoming bedraagt echter maximaal 90% van de loonsom van uw organisatie. De loonsom wordt vastgesteld op basis van de te verwachte loonsom over de subsidieperiode inclusief vakantiegeld waarbij in deze berekening wordt uitgegaan van het eerste aangiftetijdvak van het jaar 2020. De loonsom wordt overigens wel verminderd met uitkeringen die UWV aan de werkgever heeft uitbetaald (bijvoorbeeld WGA- of ZW-uitkeringen) en kent een maximering per werknemer van € 9.538,-

Voorbeelden

Een paar voorbeelden hoe de relatie tussen omzetdaling en hoogte van de tegemoetkoming uitwerkt:

  • Als 100% van de omzet wegvalt, bedraagt de subsidie 90% van de loonsom van een werkgever.
  • Als 50% van de omzet wegvalt, bedraagt de subsidie 45% van de loonsom van een werkgever.
  • Als 25% van de omzet wegvalt, bedraagt de subsidie 22,5% van de loonsom van de werkgever.

Het is de bedoeling dat u tijdens de crisis 100% van het loon van de werknemers waarvoor u NOW heeft aangevraagd doorbetaalt. UWV zal op basis van de aanvraag een voorschot van de subsidie verstrekken. Dat is in ieder geval 80% van het bedrag van de subsidie. Met deze regeling verbruiken uw werknemers niet hun rechten op de Werkloosheidswet (WW), omdat de regeling losstaat van de WW. De regeling deeltijd-WW en werktijdverkorting bestaan op dit moment niet meer.

Correctie

Op het moment dat definitief is vastgesteld hoe hoog de subsidie wordt voor uw onderneming, bekijkt UWV of het voorschot te ruim of juist te beperkt was, wat resulteert in een nabetaling of terugvordering. In veel gevallen zal een accountantsverklaring nodig zijn.

Vragen of ondersteuning nodig? Neem contact op met Equivalence. Wij helpen u graag.

 

Neem contact op

Laatste Nieuws

Loket aanvraag subsidie Loonkosten open vanaf 6 april 2020

ZW-eigenrisicodragerschap (ZW-ERD)

Gepubliceerd op: 21-8-2023
Lees meer
Loket aanvraag subsidie Loonkosten open vanaf 6 april 2020

Toch recht op LKV bij een overname? Maak bezwaar!

Gepubliceerd op: 4-8-2023
Lees meer
Loket aanvraag subsidie Loonkosten open vanaf 6 april 2020

Aanvragen no-risk polis bij UWV

Gepubliceerd op: 7-5-2023
Lees meer