Nieuws

Aanvragen NOW 2.0 bij UWV vanaf 6 juli

Gepubliceerd op: 6-4-2020

De nieuwe loonkostensubsidie kan vanaf 6 juli door bedrijven worden aangevraagd bij UWV. Bedrijven met minstens 20% omzetverlies over een periode van 4 maanden krijgen een tegemoetkoming van maximaal 90% van de loonkosten, naar rato van hun omzetverlies. De maand op basis waarvan de te vergoeden loonsom wordt vastgesteld is bij de NOW 2.0 de maand maart 2020. Om bedrijven meer financiële ruimte te geven wordt de forfaitaire opslag In de NOW 2.0 verhoogd van 30% naar 40%.

 

Geen winstuitkering, bonussen of aandelen inkopen

De NOW 2.0 kent ook nieuwe voorwaarden. Zo mag een bedrijf dat gebruik maakt van de verlenging van de NOW over dit jaar geen winstuitkering aan aandeelhouders doen, geen bonussen aan het bestuur en de directie uitkeren en geen eigen aandelen inkopen. Dit geldt voor bedrijven die op grond van de NOW-subsidie 125.000 euro of meer ontvangen, of een voorschot van 100.000 euro of meer ontvangen.

Voor concerns die hun omzetdaling op werkmaatschappijniveau willen berekenen, geldt een dergelijke voorwaarde al voor de NOW in het eerste pakket. Bonussen aan gewone medewerkers, die horen bij de normale beloningssystematiek zijn wel toegestaan.

 

Inspannen voor bij- en omscholing

Bij de aanvraag van de NOW 2.0 heeft de werkgever een inspanningsverplichting om werknemers te stimuleren om aan bij- en omscholing te gaan doen. Hierdoor kunnen werknemers zich beter voorbereiden en aanpassen aan de nieuwe economische situatie. Om werkgevers en werknemers daarbij te helpen, trekt het kabinet 50 miljoen euro uit.

 

Akkoord met vakbonden of een korting van 5%

Ontvangt een bedrijf NOW subsidie maar moeten er toch meer dan twintig medewerkers worden ontslagen, dan moet er een akkoord zijn met de vakbond of andere personeelsvertegenwoordiging. Komen zij er niet uit, dan moet er een aanvraag voor mediation bij de Stichting van de Arbeid worden ingediend. Is er geen akkoord bereikt en ook geen mediation-verzoek ingediend maar is er toch een melding gedaan op grond van de Wet Melding Collectief Ontslag tussen 29 mei 2020 en 1 oktober 2020 en voor 20 of meer mensen bedrijfseconomisch ontslag aangevraagd, dan volgt een korting van de NOW van 5% op het totale subsidiebedrag.

In de NOW 2.0 blijft de correctie op de subsidie bij bedrijfseconomisch ontslag bestaan, maar de in de NOW 1 opgenomen extra korting van 50% bij bedrijfseconomisch ontslag vervalt in NOW 2.0.

Laatste Nieuws

Aanvragen NOW 2.0 bij UWV vanaf 6 juli

Contoleren van de voorlopige berekening Wtl

Gepubliceerd op: 9-3-2023
Lees meer
Aanvragen NOW 2.0 bij UWV vanaf 6 juli

Verlagen van de WGA-schade en daarmee de Whk-premie

Gepubliceerd op: 2-2-2023
Lees meer
Aanvragen NOW 2.0 bij UWV vanaf 6 juli

Toerekening ZW- en/of WGA-schade bij eerste ziektedag ná einde dienstverband

Gepubliceerd op: 3-1-2023
Lees meer