Nieuws

Vragen uit de praktijk over NOW

Gepubliceerd op: 6-4-2020

Vallen SV-premies en af te dragen werknemer pensioenpremies binnen het te subsidiëren bedrag van de Loonsom zoals deze wordt bedoeld in de NOW-regeling?

Ja. Hierbij wordt niet bij iedere werkgever afzonderlijk een berekening gemaakt maar geldt voor iedere werkgever een forfaitaire opslag van 30% werkgeverslasten.

Vallen de ZW-uitkeringen die ik als eigenrisicodrager betaal binnen het te subsidiëren bedrag van de Loonsom die (deels) vergoed wordt in de NOW-regeling?

Ja. De door u te betalen ZW-uitkeringen vallen onder de Loonsom en komen dus in aanmerking voor (gedeeltelijke) vergoeding. Dit vereist nadere toelichting: In de NOW regeling wordt vermeld dat alleen het loon uit tegenwoordige dienstbetrekkingen in de te subsidiëren Loonsom mag worden meegenomen.

In de Wet op de loonbelasting (1964) wordt het onderscheid tussen loon uit tegenwoordige en vroegere dienstbetrekking beschreven. In artikel 22a, derde lid staat vermeld dat de ZW uitkering op grond van dit artikel gelijkgesteld wordt met Loon uit tegenwoordige dienstbetrekking. Voorts staat in artikel 8 van de ZW vermeld dat iemand die een ZW-uitkering ontvangt geacht wordt werknemer te zijn van UWV. Omdat ten slotte in het artikel 63a ZW is vermeld dat de eigenrisicodrager "in de plaats van het UWV" treedt bij de uitvoering van het ZW-eigenrisicodragerschap, ontstaat daardoor loon uit tegenwoordige dienstbetrekking.

Dit is echter NIET het geval als deze uitkeringen worden vergoed door UWV. Bijvoorbeeld als u een WAZO uitkering of ZW-uitkering voor een zwangere werknemer ontvangt. Ook de ZW-uitkering voor een no-risk medewerker mag niet in de te subsidiëren Loonsom worden meegenomen. Dit omdat u dit al vergoed krijgt van UWV.

Voor de loonkostensubsidie die u van Gemeenten ontvangt geldt dat u bij een NOW-toekenning de Gemeenten hierover moet informeren.

Wat als mijn onderneming een sterkte groei heeft doorgemaakt, ik in 2020 2 x zoveel werknemers in dienst heb als in het jaar 2019 (het refertejaar voor bepaling omzetdaling), mag ik dan de daling in omzet naar rato van het aantal werknemers berekenen?

Nee. Hier is in de regeling geen rekening mee gehouden. U kunt dus de omzet 2019 -om vast te stellen of u omzetdaling heeft als gevolg van Corona- niet naar rato verhogen.

 

Laatste Nieuws

Vragen uit de praktijk over NOW

Contoleren van de voorlopige berekening Wtl

Gepubliceerd op: 9-3-2023
Lees meer
Vragen uit de praktijk over NOW

Verlagen van de WGA-schade en daarmee de Whk-premie

Gepubliceerd op: 2-2-2023
Lees meer
Vragen uit de praktijk over NOW

Toerekening ZW- en/of WGA-schade bij eerste ziektedag ná einde dienstverband

Gepubliceerd op: 3-1-2023
Lees meer