Krachtig en besluitvaardig in woord en daad

Eigenrisico dragen

De kosten van verzuim en arbeidsongeschiktheid zijn voor de werkgever. Het gaat om de werkgever waar de zieke (ex)werknemer in dienst was op het moment van de eerste ziektedag en dan de kosten vanaf dag 1 ziek tot 12 jaar daarna. Als werkgever betaalt u deze kosten via de Whk premie, tenzij u eigenrisicodrager bent.

De Whk premie
Deze premie wordt jaarlijks opnieuw berekend. Uitganspunt is de gemiddelde SV loonsom over de afgelopen vijf jaar en de WGA en ZW uitkeringen die aan u worden toegerekend. Bent u een kleine of middelgrote onderneming? Dan betaalt u (deels) een sectorafhankelijke premie.

Eigenrisico dragen
Of u eigenrisicodrager wilt zijn bepaalt u zelf. U kunt het risico bijvoorbeeld verzekeren of het in eigen beheer nemen. Maar er zijn meer opties. U bent niet verplicht om voor zowel de ZW- als de WGA eigenrisicodrager te worden, dit kan ook afzonderlijk.

Het eigenrisicodragerschap kent veel voordelen:

 • U heeft meer grip op ZW- en WGA schade.
 • Het UWV heeft geen financieel belang bij het beperken van de schade. Uzelf of een verzekeraar heeft dat wel en stuurt daarom meer op schadelastbeperking.
 • Een verzekeraar biedt premiestabiliteit, dat geeft meer zekerheid in uw Winst- en Verliesrekening.
 • Wordt u eigenrisicodrager, dan laat u alle lopende ziekte- en arbeidsongeschiktheidsschade achter in het publieke bestel en begint u met een ‘schone lei’.
 • U betaalt niet meer mee aan de ZW- en WGA-schade van andere werkgevers.
 • Een verzekeringspremie is vaak voordeliger dan de Whk premie.

Betaalt u de Whk premie en bent u (middel)grote werkgever? Dan kan eigenrisico dragen gunstig zijn. Wilt u weten wat voor u de beste keuze is?

Bekijk hier onze oplossingen

ZW

ZW

Als u eigenrisicodrager voor de Ziektewet bent, betekent dit dat u minder ZW-premie (onderdeel van de Whk-premie) betaalt. Maar u heeft dan ook meer verantwoordelijkheden en verplichtingen. Het is belangrijk dat u zelf de kennis in huis heeft om de Ziektewet uit te voeren of dat u deze kennis inkoopt in de vorm van een adviseur. U draagt het risico bij ziekte van (ex-)werknemers zelf en bepaalt of zij recht hebben op een uitkering, hoelang zij recht hebben op een uitkering en hoe hoog de uitkering is.

Voor de (ex-)werknemers voor wie u het risico draagt:

 • berekent u de Ziektewet-uitkering;
 • bereidt u beslissingen over de Ziektewet voor;
 • betaalt u de Ziektewet-uitkering;
 • verzorgt u de uitkeringenadministratie en loonaangifte aan de Belastingdienst;
 • zorgt u voor verzuimbegeleiding en re-integratie naar passende arbeid;
 • houdt u een verzuimadministratie bij, en doet ziek- en betermeldingen bij UWV. Het laatste is ook belangrijk voor de Eerstejaars Ziektewet-beoordeling.

UWV controleert of u deze taken goed uitvoert. Is dat niet zo, dan leidt dit er soms toe dat UWV de werkzaamheden overneemt en de kosten daarvan bij u in rekening brengt. Het is dus van groot belang dat u de juiste uitvoering van de taken prioriteit geeft.

Wilt u weten of het ZW-eigenrisicodragerschap voor u interessant is of zoekt u een partij die het eigenrisicodragerschap namens u uitvoert?

Bekijk hier onze oplossingen

WGA

WGA

Als u eigenrisicodrager voor de WGA bent, draagt u zelf het risico voor de arbeidsongeschiktheid van uw (ex-)werknemers. De betaling van de WGA-uitkering en de kosten van de re-integratie komen voor uw rekening. Het gaat hierbij alleen om werknemers die ziek zijn geworden nadat u eigenrisicodrager bent geworden. Eigen risico dragen betekent dat u minder aan arbeidsongeschiktheidspremies (Whk-premie) betaalt. Maar u heeft natuurlijk ook verantwoordelijkheden en verplichtingen richting uw (ex-)werknemer. Als u eigenrisico draagt bent u als ZBO (zelfstandig bestuursorgaan) verantwoordelijk voor:

 • de betaling van de WGA-uitkering;
 • de betaling van de re-integratie;
 • de begeleiding bij de re-integratie, bijvoorbeeld door het aanbieden van scholing, sollicitatietrainingen en het controleren van de sollicitatie-inspanningen;
 • het hanteren van een maatregelenbesluit het verstrekken van duidelijkheid over dit proces bij uw (ex-)werknemer;
 • het toezicht op de werknemer en het al dan niet nakomen van diens wettelijke verplichtingen. U heeft de bevoegdheid om een maatregel op te leggen als uw werknemer zich niet aan zijn verplichtingen houdt.

Als een werknemer niet meer voor uw onderneming werkt, blijft u verantwoordelijk voor voormalig werknemers met een WGA-uitkering. Ook als u een einde maakt aan het eigenrisicodragerschap blijft u verantwoordelijk voor lopende WGA-uitkeringen en re-integratietrajecten. Dit geldt ook voor werknemers die ziek waren op het moment dat u nog eigenrisicodrager was, maar pas een WGA-uitkering kregen nadat uw eigenrisicodragerschap is gestopt.

Welke rechten en plichten hebben uw werknemer en uzelf?
U dient zich samen in te spannen met als doel de werknemer zo spoedig mogelijk weer (gedeeltelijk) aan het werk te krijgen. De werkgever doet er alles aan om de (ex-)werknemer aan het werk te krijgen. De werknemer spant zich op zijn beurt in om passend werk te vinden. Wie er samen niet uitkomt, kan daarbij professioneel advies inwinnen.

De (ex-)werknemer is verplicht om veranderingen in zijn situatie door te geven aan het UWV:

 • als zijn gezondheid verandert;
 • als zijn inkomen wijzigt;
 • als hij meer of minder gaat werken;
 • als er veranderingen zijn in het re-integratietraject;
 • als hij gaat verhuizen.

De (ex-)werknemer is verplicht om te reageren op bijvoorbeeld een oproep voor het spreekuur van de arts of arbeidsdeskundige. U dient bij het UWV aan te geven wanneer er iets verandert in de uitkering van uw (ex-)werknemer.

Benieuwd of eigenrisico dragen WGA voor u interessant is? Of zoekt u een partij dit het eigenrisicodragerschap namens u uitvoert?

Bekijk hier onze oplossingen