Wij blinken uit in opmerkzaamheid

SV regelingen

Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt hebben doorgaans minder kans op het vinden van een baan. Daarom zijn SV regelingen (Sociale Verzekering) in het leven geroepen. SV regelingen nemen het risico op verzuim en arbeidsongeschiktheidskosten weg bij de werkgever. Deze worden deels of volledig gecompenseerd. Op deze manier worden werkgevers gestimuleerd om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan te nemen.

Wanneer spreken we eigenlijk van een afstand tot de arbeidsmarkt? Wij onderscheiden de volgende categorieën:

 • ParticipatieWet en Banenafspraak
 • Oudere werkloze
 • (Gedeeltelijk) arbeidsongeschikte werknemers
 • <35% arbeidsongeschikte werknemers die niet in hun eigen werk kunnen re-integreren

Om binnen één van deze categorieën te vallen moet een werkzoekende aan een flink aantal eisen voldoen. Vaak is een werkgever, maar soms ook de werknemer, niet eens op de hoogte van het feit dat er sprake is van een afstand tot de arbeidsmarkt. ‘Afstand tot de arbeidsmarkt’ is immers een vrij relatief begrip. Om erachter te komen of een werknemer binnen een van deze categorieën valt, dient u dit aan de werknemer te vragen.

U mag uw werknemer vragen stellen om erachter te komen of deze mogelijk binnen één van de categorieën valt. De werknemer is echter pas nadat hij twee maanden bij u in dienst is verplicht om hierop te antwoorden. De werknemer moet hier naar waarheid op antwoorden. Maar let op: u mag niet zomaar alles vragen. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) beschermt de privacy van personen en u dient zich aan de bepalingen te houden. Lees hier meer over de AVG. 

Wijzigingen SV regelingen
De afgelopen jaren is er veel gewijzigd. Er zijn nieuwe SV regelingen gekomen, er zijn regelingen vervallen en bestaande regelingen zijn gewijzigd. Denkt u bijvoorbeeld aan de Wet Tegemoetkomingen Loondomein en het LIV (lage-inkomensvoordeel) en LKV (loonkostenvoordeel). Om gebruik te maken van het LIV hoeft u niets te doen. Dit wordt aan de hand van uw loonaangifte berekend en achteraf automatisch door de Belastingdienst toegekend. Om voor LKV in aanmerking te komen moet u echter wel actie ondernemen, en wel binnen de gestelde termijnen. Als u te lang wacht vervallen uw rechten en kunt u geen aanspraak meer maken op LKV. Wilt u weten of uw medewerker in aanmerking komt voor één van de loonkostenvoordelen? Of bent u op zoek naar een werkwijze om de benutting van SV regelingen structureel in te regelen? 

Bekijk hier onze oplossingen

Compensatieregelingen

COMPENSATIEREGELINGEN

Naast de stimuleringsmaatregelen zoals LKV bestaat er ook een groot aantal compensatieregelingen. Deze regelingen zijn bedoeld voor werknemers die door hun historie een groter risico vormen in verzuim en arbeidsongeschiktheidskosten. De wetgever heeft hier compensatieregelingen voor ontwikkeld. Denk bijvoorbeeld aan:

 • Loondoorbetaling bij zwangerschap
 • Loondoorbetaling bij adoptieverlof
 • Verzuimkosten van een zieke werknemer, ziek als gevolg van zwangerschap en/of bevalling
 • Verzuimkosten van een medewerker in één van de categorieën met een afstand tot de arbeidsmarkt
 • Vergoeding van loonschade bij verzuim als gevolg van een ongeval (regres)

Beschikt u over voldoende kennis met betrekking tot compensatieregelingen en weet u voldoende over uw medewerkers om te bepalen of u recht heeft op compensatie? 

Bekijk hier onze oplossingen

Participatiewet en Banenafspraak

PARTICIPATIEWET EN BANENAFSPRAAK

Het streven van de Nederlandse regering is dat elk mens als volwaardig burger mee kan doen in de samenleving. Het liefst via een betaalde baan. Daarnaast moeten er meer kansen op participatie worden gecreëerd. Daarom is op 1 januari 2015 de Participatiewet in werking getreden.

Naast de Participatiewet is per 1 mei 2015 tevens de Banenafspraak van kracht. Op 1 januari 2026 dienen 125.000 extra banen te zijn gecreëerd voor de zogenoemde arbeidsbeperkten. Om te zorgen dat iedereen zich inzet voor de Banenafspraak, is aan de doelstelling een harde eis gekoppeld. Als het doel niet wordt behaald, treedt de Quotumwet in werking. Iedere werkgever betaalt dan een boete van € 5.000,- per niet ingevulde arbeidsplaats.

Banenafspraak

Om te kunnen voldoen aan de eisen van de Banenafspraak dient u eerst te weten hoeveel plekken u jaarlijks beschikbaar moet stellen voor deze doelgroep. Wellicht heeft u al werknemers in dienst die onder de doelgroep vallen, zonder dat u het weet. Voer daarom een nulmeting uit zodat u weet wat u te doen staat. 

Bekijk hier onze oplossingen

Premieafdracht en Whk

PREMIEAFDRACHT EN WHK

Via de Loonaangifte aan de Belastingdienst betaalt u de premies voor uw werknemersverzekeringen. De hoogte van deze premies wordt elk jaar opnieuw vastgesteld. Er zijn ook premies die sectoraal of zelfs werkgever-individueel worden vastgesteld.

Sectorpremie
Bent u in de juiste sector ingedeeld? Vaak is een onderneming bij de oprichting ingedeeld in een sector. Logischerwijs verandert het bedrijf in de loop der jaren. Werkwijze, producten en diensten veranderen. Het is daarom raadzaam om uw sectorindeling regelmatig te toetsen.

Whk premie
De kosten van ZW- en WGA- uitkeringen resulteren in een jaarlijkse beschikking gedifferentieerde Whk premie. Het premiepercentage dat door een werkgever betaald wordt is de uitkomst van:

 • de aan de werkgever toegerekende WGA- en ZW- uitkeringslast;
 • de gemiddelde premieloonsom over 5 jaar;
 • de voor dat jaar geldende rekenregels;
 • de voor uw onderneming geldende opslag of korting.

Er zijn echter tal van redenen waarom dit premiepercentage niet correct hoeft te zijn. Zo zijn bijvoorbeeld de gegevens over de aan u toegerekende ZW- en WGA-schadelast afkomstig van UWV en die administratie is niet altijd op orde. Controleer daarom deze beschikking op juistheid en dien indien nodig tijdig bezwaar in. Equivalence controleert uw Whk-beschikkingen met 5 jaar terugwerkende kracht. 

U kunt er ook voor kiezen om eigenrisicodrager te worden. U betaalt dan geen Whk premie meer aan de Belastingdienst maar bent zelf verantwoordelijk voor de financiering van ZW- en of WGA-schade. Lees hier meer over eigenrisico dragen.

Bekijk hier onze oplossingen