Verzuim Personal Expertise Quality Center

Welkom bij VERZUIM PEQC

Het Verzuim Personal Expertise Quality Center (VERZUIM PEQC) is een afdeling bij Equivalence waarin verzuimspecialisten werkzaam zijn. Deze afdeling ondersteunt werkgevers bij de begeleiding van zieke werknemers in het re-integratie proces en de weg naar herstel.

Als u ziek bent dan meldt u zich ziek bij uw werkgever. U en uw werkgever willen er natuurlijk alles aan doen om u zo snel als mogelijk weer aan het arbeidsproces deel te laten nemen.

Het is belangrijk om te weten dat er wettelijke verplichtingen zijn wanneer u samen werkt aan re-integratie. Deze verplichtingen zijn vastgelegd in deĀ Wet verbetering Poortwachter. Deze wet schrijft voor welke stappen u en uw werkgever verplicht zijn te ondernemen tijdens de periode dat u (langdurig) ziek bent.

Deze wetgeving is in het leven geroepen om er voor te zorgen dat u tijdens ziekte gaat ondervinden wat u gelet op uw gezondheidssituatie nog wel en niet kan aan werk. Dit om er voor te zorgen dat alle mogelijkheden om u te laten deelnemen aan het arbeidsproces worden benut.

Wat doet VERZUIM PEQC voor u?

Uw werkgever heeft Equivalence gevraagd om dit proces te begeleiden en te regisseren. Deze werkzaamheden zijn belegd bij de verzuimspecialisten van de afdeling VERZUIM PEQC. U heeft tijdens uw ziekteperiode veelvuldig contact met deze verzuimspecialisten.

De verzuimspecialisten van het VERZUIM PECQ begrijpen dat ziek zijn geen prettige situatie is en dat u daar niet om heeft gevraagd. Door hun jarenlange kennis en ervaring weten zij dat het verzuim en re-integratie proces erg complex kan zijn. Enerzijds door de wetgeving die tijdens ziekte geldt maar anderzijds ook doordat uw gezondheid en werksituatie opeens anders is geworden. Het primaire doel van VERZUIM PECQ is dan ook om u en uw werkgever tijdens dit proces te informeren en hierin te begeleiden met als uiteindelijk doel: re-integratie en herstel waarbij er rekening wordt gehouden met uw beperkingen en mogelijkheden.