Wet verbetering Poortwachter

Hoe verloopt het proces?

De Wet verbetering Poortwachter schrijft voor welke stappen ondernomen moeten worden in het verzuimproces. Zodra een werknemer zich ziek meldt, is de Wet Verbetering Poortwachter (WvP) van kracht. In deze wet worden verplichtingen gesteld aan de werkgever, maar ook aan de werknemer. Er wordt verwacht dat beiden zich actief inspannen om re-integratie te bevorderen. Deze verplichtingen gaan direct in na de ziekmelding en blijven van kracht tot de werknemer weer hersteld is. In de werkwijzer Poortwachter kunt u nalezen wat deze wet precies inhoudt en welke mogelijkheden deze wet u biedt.

Het proces van de WvP wordt hierna kort uiteengezet. U werkt samen met uw werkgever en de verzuimspecialisten van het VERZUIM PEQC aan de processtappen.

 • Dag 1: Ziekmelding
 • Dag 1: Ziekmelding bij VERZUIM PEQC
 • Week 6: Probleemanalyse
 • Week 8: Plan van Aanpak

De bedrijfsarts brengt advies uit en dit advies (probleemanalyse) geldt als leidraad bij het opstellen van een plan van aanpak. Dit plan wordt door uw leidinggevende, de verzuimspecialist (VERZUIM PEQC) en u samen opgesteld. In het plan worden niet alleen afspraken vastgelegd maar wordt ook beschreven welke stappen er worden ondernomen om re-integratie te bespoedigen. Tijdens de ziekteperiode wordt het plan minimaal eens in de zes weken besproken en wanneer dat nodig is bijgesteld. Het plan bevat een duidelijk doel, dat tijdens de gehele ziekteperiode het uitgangspunt is van de re-integratie. Zowel u, uw werkgever en de verzuimspecialist doen er alles aan om dit gezamenlijk doel te bereiken.

Het proces gaat verder:

 • Week 42: Ziekmelding bij UWV
 • Week 46 - 52: Eerstejaarsevaluatie door UWV

In de eerstejaars evaluatie wordt gekeken welk effect de re-integratie inspanningen van u en uw werkgever hebben gehad. Het doel is immers nog altijd dat u re-integreert. In samenwerking met de bedrijfsarts en/ of arbeidsdeskundige wordt eventueel een nieuw jaarplan met betrekking tot uw re-integratie opgesteld.

Daarna gaat het als volgt:

 • Week 89 - 91: Samenstelling re-integratieverslag met daarin:
  • Het Plan van Aanpak
  • De Eerstejaarsevaluatie
  • De Probleemanalyse, eventuele bijstellingen en het actueel oordeel van de bedrijfsarts
  • Kopie├źn van alle belangrijke documenten worden door VERZUIM PEQC toegevoegd aan het verzuimdossier.
 • Week 91: WIA aanvraag en re-integratieverslag naar UWV

Het UWV dient de WIA aanvraag en het re-integratieverslag te ontvangen. Dit is uw verantwoordelijkheid, maar het VERZUIM PEQC ondersteunt u bij de WIA aanvraag.

 • Week 92 - 104: Beoordeling re-integratie inspanning

In dit stadium wordt door het UWV bepaald of werkgever/VERZUIM PEQC en werknemer voldoende inspanningen hebben geleverd om de re-integratie mogelijk te maken. Is er alles aan gedaan om te re-integreren? Dan volgt een positieve beoordeling en komt u in aanmerking voor een WIA-beoordeling.

Heeft u vragen of wilt u iets doorgeven? Neem contact op met de verzuimspecialist van het VERZUIM PEQC op telefoonnummer: 085-3034354 of mail naar PEQC@equivalence.nl