Nieuws

Stijgende Whk premie

Gepubliceerd op: 7-9-2021

Stijgende Whk premie vanaf 2022

De werkhervattingskas premie (Whk premie) stijgt de komende jaren. Het gemiddelde premiepercentage van de Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA) stijgt in 2022 naar 0,84 procent en zal de jaren daarna verder stijgen naar 1 procent voor de WGA (terwijl dit in 2021 nog 0,78 is).

De Ziektewet (ZW) stijgt met 0,10 procent. De stijging wordt veroorzaakt door de alsmaar toenemende uitkeringslasten en de UWV-uitvoeringskosten.

 

Afdracht sociale premies

Jaarlijks dragen werkgevers sociale premies af over het loon van de werknemers. Met deze premies worden onder meer de ZW- en de WGA-uitkeringslasten gefinancierd. Werkgevers hebben de keuze om de lasten voor de ZW- en/of de WGA zelf te betalen (eigenrisicodragerschap) of om zich publiek te verzekeren en Whk-premie te betalen. Werkgevers die publiek verzekerd zijn zullen dus te maken krijgen met een stijgende Whk-premie voor zowel het onderdeel ZW als het onderdeel WGA.

In de afgelopen jaren vielen de uitkeringslasten mee en waren er hogere loonsommen dan geraamd. Door de hogere loonsommen viel de premie-inning hoger uit dan verwacht. Daarnaast zijn er in de periode 2014-2017 veel grote werkgevers met omvangrijke loonsommen teruggekeerd naar het publieke bestel met eveneens een grotere premie-inning als gevolg.  Voor de werkgevers die van eigenrisicodragerschap terugkeren naar het publieke bestel ontstaat na minimaal twee jaar een WGA-uitkeringslast die voor de gemiddelde WGA-premie gaat meetellen. Daarna begint de instroom en opbouw van de lasten. Het structurele lastenniveau wordt daarom naar verwachting door UWV in 2029 bereikt met als gevolg een verdere stijging van de premie in de komende jaren, naar uiteindelijk 1,0 procent.

 

Stijging niet voor alle werkgevers

De stijging van de Whk-premie geldt niet voor iedere werkgever, dit is afhankelijk van diverse factoren, zoals de loonsom van de werkgever, de toe te rekenen ZW- en WGA-schadelast en de betreffende sector.

 

Stijging premie ziektewet

Sinds 2019 stijgen de uitkeringslasten van de Ziektewet sterker dan voorzien en In 2020 zette deze trend door. De verhoging van 0,1 procent is een gevolg van deze stijging, niet van een prognose op verder stijgende kosten in 2022. Naast de stijging in de Ziektewet-uitkeringslasten is gebleken dat eind 2020 te weinig uitvoeringkosten werden toegerekend aan de Werkhervattingskas. Als gevolg daarvan is er eind 2021  een verwacht vermogenstekort van bijna een half miljard euro.

 

Werkgeversgrootte

Bij de berekening van de Whk-premie wordt onderscheid gemaakt op basis van de werkgeversgrootte. Vanaf 2022 ligt de loonsomgrens voor kleine werkgevers op 25 maal het gemiddelde loon (in 2022 is het gemiddelde loon vastgesteld op € 35.300,-) per werknemer. Tot en met 2021 lag deze grens op 10 maal het gemiddelde loon per werknemer. Met 25 maal of minder wordt een werkgever als ‘klein’ aangemerkt. Van 25-100 is het ‘middelgroot’ en boven 100 maal het gemiddelde loon per werknemer geldt de categorie ‘groot’.

 

Gedifferentieerde premies

Voor kleine werkgevers zijn de gedifferentieerde premies WGA en ZW gelijk aan de sectorale premies. Voor grote werkgevers gelden individueel gedifferentieerde premies en voor middelgrote werkgevers wordt een gewogen gemiddelde bepaald van de sectorale premie en de individuele premie. Bij deze weging geldt dat naarmate de loonsom van een middelgrote werkgever lager is, de invloed van de individuele premie afneemt en de invloed van de sectorale premie toeneemt. Omgekeerd geldt dat naarmate de loonsom van een middelgrote werkgever hoger is, de invloed van de individuele premie toeneemt en de invloed van de sectorale premie afneemt.

 

Eigenrisicodragerschap of juist publieke premie betalen?

De keuze voor eigenrisicodragerschap- kan door de stijging van de publieke premies een interessante afweging zijn voor werkgevers. Equivalence is gespecialiseerd in het opstellen van een overzichtelijke business case voor het ZW- en WGA-risico.  Neem contact op met Equivalence voor een snelle, kosteloze doorrekening van het besparingspotentieel bij een keuze voor eigenrisicodragerschap.

Lijkt eigenrisicodragerschap of juist terugkeer in het publieke bestel financieel voordeel te bieden? Dan start Equivalence de Risk Scan en ontvangt u een actuarieel besparingsrapport. Op basis van deze rapportage en de heldere toelichting door één van onze adviseurs maakt u een gedegen en onderbouwde keuze voor de wijze van financiering van het ZW- en WGA-risico.

Interesse? Neem contact op met één van de specialisten van Equivalence. Wij helpen u graag.

Bron: UWV gedifferentieerde premiepercentages WGA en ZW

 

Neem contact op

Laatste Nieuws

Stijgende Whk premie

Compensatieregeling transitievergoeding over ziekteperiode geëindigd vóór 1 juli 2015

Gepubliceerd op: 8-6-2022
Lees meer
Stijgende Whk premie

Voorlopige berekening Wtl

Gepubliceerd op: 14-4-2022
Lees meer
Stijgende Whk premie

Terugkeerpremie ZW eigenrisicodragers verhoogd

Gepubliceerd op: 10-3-2022
Lees meer