Nieuws

ZW-eigenrisicodragerschap (ZW-ERD)

Gepubliceerd op: 21-8-2023

Vraag het ZW-ERD aan vóór 1 oktober 2023. U kunt dan nog per 1 januari 2024 ZW-ERD zijn.

Lees meer

Toch recht op LKV bij een overname? Maak bezwaar!

Gepubliceerd op: 4-8-2023

De conclusie van de advocaat-generaal (AG) bij de Hoge Raad is dat een doelgroepverklaring bij een overgang van ondernemin...

Lees meer

Aanvragen no-risk polis bij UWV

Gepubliceerd op: 7-5-2023

Uw medewerker kan nu ook zelf om een no-risk polis vragen bij UWV.

Lees meer

Doelgroepverklaring tóch geldig na overgang van onderneming

Gepubliceerd op: 27-3-2023

Onlangs heeft de Centrale raad uitspraak gedaan over de geldigheid van de doelgroepverklaring ná een overgang van ondernem...

Lees meer

Contoleren van de voorlopige berekening Wtl

Gepubliceerd op: 9-3-2023

U ontvangt deze maand de voorlopige berekening Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl) over het jaar 2022 met daarin de toe ...

Lees meer

Verlagen van de WGA-schade en daarmee de Whk-premie

Gepubliceerd op: 2-2-2023

Verlagen van de WGA-schade en daarmee de Whk-premie

Lees meer

Toerekening ZW- en/of WGA-schade bij eerste ziektedag ná einde dienstverband

Gepubliceerd op: 3-1-2023

Toerekening ZW- en/of WGA-schade bij eerste ziektedag ná einde dienstverband

Lees meer

Correcties en herzieningen niet doorgevoerd in Whk-beschikking

Gepubliceerd op: 14-12-2022

Onjuiste verwerking herziene WIA-beschikking

Lees meer

Whk-premie en de no-risk polis

Gepubliceerd op: 18-11-2022

Medewerkers met een zgn. no-risk polis mogen niet aan uw onderneming worden toegerekend.

Lees meer

Afrondingsfout in de Whk-beschikking

Gepubliceerd op: 2-11-2022

De komende weken publiceren wij korte nieuwsberichten met daarin de top 5 van de meest gemaakte fouten in de Whk-beschikki...

Lees meer

De Whk-beschikking 2023 en de achterstanden bij UWV

Gepubliceerd op: 20-9-2022

In de Staatscourant d.d. 1 september 2022 is het besluit gedifferentieerde premie Werkhervattingskas 2023 opgenomen. Hieri...

Lees meer

Werven van personeel met een 'afstand tot de arbeidsmarkt'

Gepubliceerd op: 19-8-2022

Bij het werven van personeel wordt er door werkgevers vooral gezocht naar de persoon met de juiste kwalificaties voor de f...

Lees meer

Belang juiste aangiften loonheffingen

Gepubliceerd op: 1-8-2022

De aangiften loonheffingen kent meer belangen dan alleen de afdracht van loonheffing.

Lees meer

Controle van de beschikking Whk na een periode van ERD

Gepubliceerd op: 25-7-2022

Is uw organisatie teruggekeerd op of vóór 1 juli 2015, controleer de toegerekende schadelast dan goed.

Lees meer

Compensatieregeling transitievergoeding over ziekteperiode geëindigd vóór 1 juli 2015

Gepubliceerd op: 8-6-2022

Voor een werknemer waarbij na 104 weken ziekte het dienstverband door de werkgever wordt beëindigd, bestaat het recht op e...

Lees meer

Voorlopige berekening Wtl

Gepubliceerd op: 14-4-2022

Controleer de voorlopige berekening Wtl goed, want u heeft maar tot 2 mei de tijd om correcties door te voeren.

Lees meer

Terugkeerpremie ZW eigenrisicodragers verhoogd

Gepubliceerd op: 10-3-2022

De terugkeerpremie ZW is van toepassing op werkgevers die na een periode van ZW-eigenrisicodragerschap terugkeren in het p...

Lees meer

Uurloongrenzen lage-inkomensvoordeel 2022

Gepubliceerd op: 4-3-2022

Voor werknemers die gemiddeld minimaal 100% en maximaal 125% van het wettelijk minimumloon verdienen, kunnen werkgevers he...

Lees meer

Banenafspraak en de afschaffing van de doelgroepverklaring

Gepubliceerd op: 28-2-2022

Huidige stand van zaken Banenafspraak

Lees meer

WIA voorschotten verhalen op de WGA-eigenrisicodrager

Gepubliceerd op: 16-12-2021

In de Verzamelwet 2022 is een wetswijziging doorgevoerd waarmee de WIA-voorschotten verhaald kunnen worden op de WGA-eigen...

Lees meer

De top 5 meest voorkomende fouten in de Whk beschikking

Gepubliceerd op: 15-11-2021

Het is belangrijk dat u de Whk beschikking goed controleert, want de parameters zijn complex en foutgevoelig. U betaalt sn...

Lees meer

Beheers de kosten van zieke en arbeidsongeschikte oud-medewerkers

Gepubliceerd op: 15-11-2021

De kosten voor sociale zekerheid zijn voor een groot deel beïnvloedbaar.

Lees meer

Herleving van het Loonkostenvoordeel

Gepubliceerd op: 1-11-2021

In bepaalde situaties is er sprake van herleving van het Loonkostenvoordeel. Hoe signaleert u dit?

Lees meer

De wijzigingen Sociale Zekerheid vanaf 2022

Gepubliceerd op: 27-9-2021

Voor het jaar 2022 zijn er -ondanks een demissionair kabinet- weer flink wat wijzigingen in aantocht. Maar een aantal verw...

Lees meer

Stijgende Whk premie

Gepubliceerd op: 7-9-2021

De werkhervattingskas premie (Whk premie) stijgt de komende jaren.

Lees meer

Instroompercentage WGA grote werkgevers

Gepubliceerd op: 5-8-2021

Geen specificatie van de WGA-instroom voor individuele werkgevers.

Lees meer

Verlaging Awf-premie per 1 augustus 2021

Gepubliceerd op: 6-7-2021

Vanaf 1 augustus 2021 daalt de premie voor het Algemeen Werkloosheidsfonds (Awf) voor de rest van het jaar 2021.

Lees meer

Maatregel 5 jaar niet herbeoordelen van de baan

Gepubliceerd op: 5-7-2021

Minister Koolmees heeft middels een kamerbrief de tweede kamer geïnformeerd over het intrekken van de voorgenomen maatrege...

Lees meer

Afwijzing Loonkostenvoordeel

Gepubliceerd op: 23-6-2021

Voor het in aanmerking komen van een Loonkostenvoordeel (LKV), moet er binnen 3 maanden na indiensttreding een doelgroepve...

Lees meer

Voorstel voor wijziging van de Wfsv

Gepubliceerd op: 20-4-2021

Minister Koolmees stelt twee wijzigingen in de Wfsv voor.

Lees meer

Achterstanden UWV en de toekomst van sociaal medisch beoordelen

Gepubliceerd op: 16-4-2021

UWV kampt met grote achterstanden op het gebied van sociaal-medisch beoordelen.

Lees meer

Overgang van onderneming en de gevolgen voor het Sociale Zekerheidsdomein

Gepubliceerd op: 9-3-2020

Aan een fusie, afsplitsing of overname zijn veel juridische, organisatorische en fiscale gevolgen verbonden.

Lees meer

Voorkom naheffing en boetes door de Belastingdienst

Gepubliceerd op: 2-3-2021

Voorkom naheffing en boetes door de Belastingdienst en controleer de benutting van regelingen goed.

Lees meer

Let op: dagloonberekeningen UWV niet altijd juist

Gepubliceerd op: 18-9-2020

Equivalence constateert dat het door UWV vastgestelde dagloon niet altijd correct is. Wat gaat er mis?

Lees meer

Ook aanpassing in besluit Wfsv als gevolg van de Coronacrisis

Gepubliceerd op: 22-4-2020

Generieke uitzondering 30% - herzieningssituatie in de WW-premiedifferentiatie.

Lees meer

Aanvraagtermijn Compensatieregeling transitievergoeding

Gepubliceerd op: 27-11-2020

Uiterlijke datum aanvragen compensatie van uitbetaalde transitievergoedingen 

Lees meer

Claim uw subsidies en regelingen!

Gepubliceerd op: 25-1-2022

Werkgevers benutten te weinig regelingen en subsidies.

Lees meer

Niet vergeten: aanvragen Subsidieregeling Praktijkleren!

Gepubliceerd op: 31-8-2020

Uiterste datum voor aanvraag SPL 16 september 2020

Lees meer

Verdergaande lastenverlichting voor werkgevers in de Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl)

Gepubliceerd op: 23-7-2020

De Wtl heeft als primair doel om personen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt in dienst te nemen of te houden.

Lees meer

Vanaf 1 oktober 2020 geldt de NOW 3

Gepubliceerd op: 1-10-2020

De impact van de coronacrisis is voor veel ondernemingen groot. Om ondernemingen financieel te ondersteunen zijn er divers...

Lees meer

Aanvragen NOW 2.0 bij UWV vanaf 6 juli

Gepubliceerd op: 6-4-2020

De wijzigingen ten opzichte van de NOW 1.0

Lees meer

NIRPA accreditatie en opleiding SV regelingen

Wij verzorgen opleidingen voor professionals met een NIRPA registratie. 

Lees meer

Achterstanden UWV zorgen voor een hogere rekening voor de werkgever

Gepubliceerd op: 25-5-2020

De achterstanden bij UWV lopen op en dat heeft gevolgen voor werkgevers. 

Lees meer

LKV en de Coronacrisis

Gepubliceerd op: 22-4-2020

De termijn voor het aanvragen LKV wordt verlengd met 3 maanden in verband met de Coronacrisis.

Lees meer

Vragen uit de praktijk over NOW

Gepubliceerd op: 6-4-2020

Vragen uit de praktijk van onze klanten over de Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid (NOW)

Lees meer

Door Corona nu ook de Werkwijzer Poortwachter aangepast

Gepubliceerd op: 3-4-2020

Het is in deze tijd lastig om aan alle re-integratieverplichtingen te voldoen. Daarom zijn er zaken aangepast.

Lees meer

Toch persoonsgegevens registeren in verband met het coronavirus

Gepubliceerd op: 1-4-2020

Het Coronavirus blijkt nu toch een goede reden om persoonsgegevens te mogen registeren.

Lees meer

Loket aanvraag subsidie Loonkosten open vanaf 6 april 2020

Gepubliceerd op: 31-3-2020

Ondernemingen die omzetverlies lijden door de Coronacrisis komen in aanmerking voor de tijdelijke Noodmaatregelen.

Lees meer

Mijn werknemer wil niet komen werken uit angst voor besmetting

Gepubliceerd op: 26-3-2020

Er zijn mensen die niet naar hun werk willen, uit angst voor corona.

Lees meer

Het Corona noodpakket voor behoud van banen en economie

Gepubliceerd op: 19-3-2020

Het kabinet heeft maatregelen genomen om het Nederlandse bedrijfsleven te ondersteunen tijdens de corona crisis. 

Lees meer

Hoe gaat u als werkgever om met medische informatie inzake het coronavirus?

Gepubliceerd op: 16-3-2020

Wij leggen u uit hoe u als werkgever het beste kunt handelen.

Lees meer

Ook coronavirus reden voor werktijdverkorting

Gepubliceerd op: 27-2-2020

Ook het coronavirus kan een reden zijn om aanspraak te maken op de regeling werktijdverkorting.

Lees meer

Opvolgend werkgeverschap

Gepubliceerd op: 2-3-2020

Wanneer is er sprake van opvolgend werkgeverschap en welke consequenties heeft dat? 

Lees meer

Banenafspraak nog steeds van kracht en wijzigingen in het doelgroepregister

Gepubliceerd op: 21-2-2020

Ondanks het uitstel van de Quotumheffing, geldt de Banenafspraak nog steeds.

Lees meer

Hoge WW-premie voor flexibel contract

Per 1 januari 2020 zijn er twee WW-premiepercentages, de hoge en de lage WW-premie. 

Lees meer

Goed om te weten: tarieven LIV wijzigen per 1-1-2020

Op 1 januari 2020 veranderen de tarieven van het lage-inkomensvoordeel.

Lees meer

Optimale toepassing van de sociale zekerheid; de do’s en don’ts

Waar moet u op letten bij de uitvoering van sociale zekerheid? Wij leggen het uit.

Lees meer

Uitbesteden LKV levert geld op!

Benut u alle Loonkostenvoordelen en vangnetregelingen? Veel ondernemingen laten geld liggen. 

Lees meer

Is uw organisatie al AVG proof?

De AVG beschermt de privacy van individuen en stelt hoge eisen aan de verwerking van persoonsgegevens. 

Lees meer

Wetsvoorstel loondoorbetaling bij ziekte en WIA

Minister Koolmees van Sociale Zekerheid en Werkgelegenheid heeft een nieuw wetsvoorstel gepubliceerd.

Lees meer

Recht op werken en loondoorbetaling na slapend dienstverband

Als een zieke werknemer lang in dienst blijft, leidt dat tot een slapend dienstverband. Daar zijn voor de werkgever risico...

Lees meer

Compensatie transitievergoeding bij ontslag na ziekte

Er is onder bepaalde voorwaarden compensatie mogelijk voor de kosten van de transitievergoeding.

Lees meer

Tot 2022 geen quotumheffing arbeidsbeperkten

Werkgevers krijgen tot 1 januari 2022 geen quotumheffing als de doelstellingen van de banenafspraak niet gehaald worden.

Lees meer

Er ligt geld op straat

Heeft u inzichtelijk welke kosten u heeft op het vlak van de Sociale Zekerheid? 

Lees meer

Medewerkers uit dienst: uit het oog uit het hart?

Zorg dat u de Sociale Zekerheidskosten in kaart heeft. Hierdoor bespaart u veel geld en beheert u risico’s. 

Lees meer

De WAB in het kort

Gepubliceerd op: 6-1-2020

Op 1 januari 2020 is de WAB (Wet Arbeidsmarkt in Balans) ingevoerd. 

Lees meer