Afwijzing LKV door afgifte doelgroepverklaring door verkeerde instantie, terecht?

Gepubliceerd op: 23-06-2021
SZ-regelingen

Afwijzing LKV door afgifte doelgroepverklaring verkeerde instantie, terecht?

Voor het in aanmerking komen van een Loonkostenvoordeel (LKV), moet er binnen 3 maanden na indiensttreding een doelgroepverklaring zijn aangevraagd (red. door de Corona-crisis is deze termijn voor de dienstverbanden die zijn gestart tussen 1 januari 2020 en 1 oktober 2020 verlengd naar 6 maanden).

Aanvragen doelgroepverklaring bij juiste instantie

De doelgroepverklaring wordt aangevraagd bij- en afgegeven door UWV of gemeenten. Het is van belang dat de werknemer (of de werkgever- gemachtigd door de werknemer) de doelgroepverklaring bij de juiste instantie aanvraagt. Alleen de doelgroepverklaring oudere werknemer, die een uitkering op grond van de Participatiewet (bijstand), IOAW of IOAZ ontvangt, moet worden aangevraagd bij de gemeente. Alle overige doelgroepverklaringen dienen bij UWV te worden aangevraagd.

Een client van Equivalence heeft in 2019 voor een nieuwe werknemer een doelgroepverklaring aangevraagd bij een gemeente. De gemeente heeft de aanvraag beoordeeld en op basis daarvan is een doelgroepverklaring aan de onderneming verstrekt. Dit allemaal binnen de daarvoor wettelijk vereiste termijn van 3 maanden.

Echter, bij de beschikking Wet tegemoetkomingen loondomein 2019 in 2020, bleek de betreffende doelgroepverklaring níet in de berekening te zijn opgenomen door UWV. De reden die hierbij door UWV werd afgegeven was dat de doelgroepverklaring niet bij de juiste instantie is aangevraagd. Omdat het een LKV-waarde van € 18.000,- betreft heeft de client advies ingewonnen bij Equivalence.

Loonkostenvoordeel afgewezen, wat nu?

Equivalence is tegen de afwijzing in bezwaar gegaan. In het bezwaarschrift heeft Equivalence beargumenteert dat de communicatie vanuit UWV en de Belastingdienst niet consequent is gebleken, daar waar het kennisdocument en de Wet tegemoetkomingen loondomein aangeven dat de betreffende doelgroepverklaring bij UWV opgevraagd moet worden, maakt het handboek loonheffingen 2019 geen specifiek onderscheid bij welk bestuursorgaan de aanvraag ingediend dient te worden. Daarnaast heeft Equivalence aangevoerd dat het gemeentelijke bestuursorgaan de aanvrager had moeten doorverwijzen naar het juiste bestuursorgaan (in dit geval UWV) in plaats van de aanvraag af te doen met slechts de toekenning van een doelgroepverklaring.  Equivalence beroept zich op artikel 2:3 Algemene wet bestuursrecht: hierin is bepaald dat een bestuursorgaan geschriften tot behandeling waarvan kennelijk een ander bestuursorgaan bevoegd is, onverwijld doorzendt naar dat orgaan, onder gelijktijdige mededeling daarvan aan de afzender. Equivalence is derhalve van mening dat de aanvraag doelgroepverklaring door de onderneming wel degelijk binnen de gestelde termijn van 3 maanden is ingediend.

Equivalence heeft haar bezwaarschrift op 3 juli 2020 ingediend. De Belastingdienst heeft het bezwaar ongegrond verklaard waarop Equivalence in beroep is gegaan. Tot op heden heeft de behandeling van dit beroep nog niet plaatsgevonden. 

De regelingen optimaal benutten?

Laat uw gegevens achter, dan nemen wij contact met u op
Versturen
Eva Contactformulier Equivalence 500Px

Ontdek onze oplossingen

SZ-REGELINGEN

Optimaal gebruik van alle SZ-regelingen

ZW

Optimale schadelastbeheersing van het ZW-risico

WIA

Optimale schadelastbeheersing van het WIA-risico

EQUNET

Intelligente software waar u zelf mee aan de slag kunt