Beheers de kosten van zieke en arbeidsongeschikte oud-medewerkers

Gepubliceerd op: 15-11-2021
SZ-regelingen

De kosten voor sociale zekerheid zijn voor een groot deel beïnvloedbaar

Sociale Zekerheid is een behoorlijke kostenpost voor ondernemingen. Het behelst zo’n 20% bovenop de totale loonsom en in veel gevallen zelfs meer. Niks aan te doen denkt u? Dat is niet waar: deze kosten zijn voor een groot deel beïnvloedbaar.

De vervuiler betaalt

Ondernemingen hebben de keuze om voor het ZW- en WGA-risico eigenrisicodrager te worden óf publieke premie te betalen. De publieke premie wordt per werkgever gedifferentieerd waarbij in zijn algemeenheid geldt dat ‘de vervuiler betaalt’. Als eigenrisicodrager heeft u grip op deze kosten maar ook als u publieke premie betaalt (bekend onder de naam Werkhervattingskas-premie: Whk premie) zijn deze kosten te beïnvloeden. 

In dit artikel zoomen wij in op de kosten van een onderneming bij zieke- en arbeidsongeschikte medewerkers die niet meer bij de onderneming werkzaam zijn. Na het schetsen van twee praktijksituaties van ondernemingen die geen eigenrisicodrager zijn voor het ZW- en WGA risico, leest u in dit artikel 5 tips om de toenemende kosten te verlagen en te beheersen.

Situatie 1: ziek bij einde dienstverband

Een medewerker meldt zich voor het einde van een bepaalde tijd contract ziek en gaat ziek uitdienst. UWV neemt de re-integratieverplichtingen over maar komt echter in de meeste gevallen niet eerder dan in de 42e week in actie waardoor de ZW-uitkering onnodig lang doorloopt en het risico op instroom in de WGA alleen maar toeneemt. Deze ZW- en WGA-uitkeringen worden respectievelijk tot maximaal 2 en 10 jaar aan de onderneming in rekening gebracht via de Whk beschikking omdat de eerste ziektedag in (of 28 dagen ná) het dienstverband valt.

Situatie 2: WGA-gerechtigden kosten lopen op

Dan een voorbeeld van een zieke medewerker met een contract voor onbepaalde tijd. De medewerker stroomt na 2 jaar ziekte de WIA in en er wordt door UWV een WGA 80-100 uitkering aan de medewerker toegekend. Het arbeidscontract wordt beëindigd en de medewerker treedt derhalve uit dienst. 2 jaar na instroom in de WIA is op de Whk beschikking zichtbaar dat de premie behoorlijk is gestegen. Van het UWV heeft u niets gehoord over de status van de WGA uitkering en u heeft ook geen idee wat de huidige situatie van de ex-medewerker is.

De 5 tips om deze kosten te beïnvloeden:

  1. Houd contact met de zieke ex-medewerker. Is dit niet mogelijk of werkt deze niet mee, houd dan in de gaten dat UWV haar re-integratieverplichtingen nakomt. Bent u het niet eens met de ZW- of WIA-toekenning? Maak dan tijdig bezwaar op de ZW- en/of WIA-beschikking. Onderbouw het bezwaar met een rapportage en advies van de bedrijfsarts.
  2. UWV heeft enorme achterstanden in het uitvoeren van herbeoordelingen van WGA gerechtigden: het is daarom noodzakelijk om hier als onderneming scherp op te zijn. Vraag UWV om een herbeoordeling indien dit niet op initiatief van UWV of de ex-medewerker heeft plaatsgevonden.
  3. De WIA is complex; u kan niet van iedere medewerker verwachten dat deze zelf contact zoekt met het UWV bij een verandering of juist stabiele situatie van gezondheid gedurende een WGA uitkering. Blijf de voormalig medewerker informeren over de WIA, maar zorg er ook voor dat UWV de WGA-gerechtigde monitort. Bijvoorbeeld bij het einde van de Loongerelateerde fase van de WGA uitkering: op dat moment kan UWV de situatie opnieuw beoordelen en toetsen of er nog steeds sprake is van een gelijkblijvende arbeidsongeschiktheid en WIA categorie. Is dat niet het geval en is de ex-medewerker inmiddels duurzaam en volledig arbeidsongeschikt geraakt, dan kent UWV een IVA uitkering toe. Deze uitkering wordt niet aan de werkgever toegerekend maar wordt gefinancierd uit de WIA basispremie. Daarnaast geldt dat de WIA-uitkering verhoogd wordt naar 75% van het laatst verdiende loon, wat uiteraard zeer welkom is voor de WIA-gerechtigde.
  4. In de situatie dat de WGA-gerechtigde meer arbeidsgeschikt is dan voorheen, kan het UWV een lagere WGA-categorie toekennen. Ook deze wijziging bespaart aanzienlijk in de toerekening van de WGA uitkering. Na de loongerelateerde fase wordt namelijk enkel de vervolguitkering aan de werkgever toegerekend. Door verlaging van het arbeidsongeschiktheidspercentage wordt de aan de onderneming door te belasten WGA uitkering eveneens aanzienlijk lager.
  5. Onderzoek of het voor de onderneming voordeliger is om voor het ZW- en of WGA-risico eigenrisicodrager te worden. Laat u hierin adviseren door een onafhankelijk adviseur met expertise in deze wet- en regelgeving. Deze is dermate complex dat bij een dergelijk besluit expertise een vereiste is.

Professioneel rechtshulpverlener

Om ZW- en WGA-dossiers op inhoud te kunnen toetsen heeft u als onderneming een professioneel rechtshulpverlener nodig. Equivalence is professioneel rechtshulpverlener en wij vragen bij een controle dan ook de medische informatie op bij UWV om het dossier goed te kunnen beoordelen. Daardoor kan goed beoordeeld worden of uw voormalig werknemer in de juiste WIA-categorie zit en of er bijvoorbeeld voldoende re-integratieactiviteiten hebben plaatsgevonden. Equivalence onderneemt actie richting UWV, indien dit niet het geval is.

Een voorbeeld hierin: uw voormalig werknemer is jaren geleden de WGA in gestroomd en het dienstverband is beëindigd. U vraagt zich echter na een aantal jaar af, wat de huidige status is van het dossier. Van UWV heeft u niets vernomen en voor zover u weet is er niets gewijzigd. U betaalt nog steeds de WGA-uitkering via de Whk beschikking van de Belastingdienst, maar klopt dat wel?

Equivalence pakt dit voor u op en vraagt een volledig dossier op bij UWV. Op basis van de inhoud van dit dossier kan Equivalence beoordelen of de indeling in de WGA-klasse overeenkomt met de actuele situatie van de betreffende WGA-gerechtigde. Indien nodig legt Equivalence contact met de WGA-gerechtigde om de status en aanpak te bespreken. In de situatie dat de gezondheid van de WGA-gerechtigde is verslechterd, kan er al járen sprake zijn van volledige en duurzame arbeidsongeschiktheid. In dat geval heeft de WGA-gerechtigde recht op een IVA-uitkering, in plaats van de nog steeds lopende WGA-uitkering. Een IVA uitkering levert uw (ex)werknemer 75% van het laatstverdiende loon in plaats van 70%. Daarnaast wordt de IVA uitkering niet individueel aan u toegerekend, maar gefinancierd uit de WIA basispremie. Deze actie levert een forse verlaging van uw Whk-premie op! 

Op die manier bent u verzekerd van optimale beheersing van het ZW- en WGA-risico.

Zorg dat u de Sociale Zekerheidskosten in kaart hebt. Hierdoor bespaart u veel geld en beheerst u risico’s.

Vaak gaat het om veel meer geld dan u denkt. Heeft u het speelveld volledig in kaart gebracht, zowel kwalitatief als kwantitatief? Dan bent u in staat om:

  • Alle SV-regelingen optimaal te benutten;
  • De kosten voor Sociale Zekerheid zoveel mogelijk te verlagen;
  • De risico’s te verkleinen en te beheersen.

De regelingen optimaal benutten?

Laat uw gegevens achter, dan nemen wij contact met u op
Versturen
Eva Contactformulier Equivalence 500Px

Ontdek onze oplossingen

SZ-REGELINGEN

Optimaal gebruik van alle SZ-regelingen

ZW

Optimale schadelastbeheersing van het ZW-risico

WIA

Optimale schadelastbeheersing van het WIA-risico

EQUNET

Intelligente software waar u zelf mee aan de slag kunt