De Whk-beschikking 2023 en de achterstanden bij UWV

Gepubliceerd op: 20-09-2022
WGA-WIA

In de Staatscourant d.d. 1 september 2022 is het besluit gedifferentieerde premie Werkhervattingskas 2023 opgenomen. Hierin staan de voor 2023 van toepassing zijnde premiepercentages vermeld.

In de Staatscourant d.d. 1 september 2022 is het besluit gedifferentieerde premie Werkhervattingskas 2023 opgenomen. Hierin staan de voor 2023 van toepassing zijnde premiepercentages vermeld.

Het gemiddeld premiepercentage is voor de WGA gestegen en voor de ZW iets gedaald. De ZW daling van 0,02% ten opzichte van 2022 is gelegen aan de grotere ZW-premiebaten in 2022 (bron ‘Gedifferentieerde premies WGA en Ziektewet 2023, UWV) dan was veronderstelt en de ZW-lasten komen juist lager uit dan veronderstelt.

Over de stijging in de WGA wordt gemeld dat de coronacrisis een duidelijke rol heeft bij de premievaststelling van 2023 en zorgt voor een toename in het aantal WIA uitkeringen. UWV kampt daarbij met onvoldoende capaciteit om alle aanvragen voor sociaal-medische beoordelingen op tijd af te ronden. Daarnaast is er een nieuwe onzekerheid ontstaan door de oorlog in Oekraïne. Energieprijzen stijgen bovenop de toch al forse wereldwijde inflatie. De invloed daarvan op de werkgelegenheid in Nederland, is onzeker en derhalve is het voor UWV lastiger dan voorheen om een goede raming te maken van de premieplichtige loonsommen.

Stijging gemiddeld premiepercentage WGA

Het gemiddeld premiepercentage stijgt van 0,84% in 2022 naar 0,87% in 2023. UWV verwacht dat de gemiddelde premie blijft stijgen en in 2029 de 1% bereikt. Dit is vooral gelegen aan de vele werkgevers die in de periode 2014-2017 zijn teruggekeerd in het publieke bestel, na een periode van eigenrisicodragerschap. Voor werkgevers die vóór 1 juli 2015 vanuit het eigenrisicodragerschap zijn terug gestapt naar het publieke bestel geldt dat de staartlasten (het WGA-risico van medewerkers met een eerste ziektedag tijdens de periode van het eigenrisicodragerschap) niet worden meegenomen in de vaststelling van de individueel gedifferentieerde premie. Dat betekent dat deze werkgevers pas publieke WGA-lasten opbouwen vanaf 2 jaar na terugkeer in het publieke bestel. Voor werkgevers die op of ná 1 juli 2015 vanuit eigenrisicodragerschap zijn terug gestapt naar het publieke bestel geldt namelijk dat de staartlasten (de historische schadelast) uit de periode T-2 wél worden meegenomen in de vaststelling van de individueel gedifferentieerde premie. Deze wijziging is ingegaan per 1 januari 2017.

Door deze wijziging, zo blijkt uit de vaststelling door UWV, is het structurele niveau van de WGA-schade nog niet bereikt, de verwachting is dat dit in 2029 wel het geval is.

Achterstanden UWV op sociale-medische beoordelingen

De hoge instroom in de WIA zorgt ervoor dat UWV de vraag naar sociaal-medisch beoordelen niet aan kan. Er is een te kort aan verzekeringsartsen en door de lockdown tijdens de Corona crisis zijn de achterstanden verder opgelopen. Minister van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid neemt om die reden een aantal tijdelijke maatregelen waardoor de  achterstanden zouden moeten afnemen. De maatregelen zijn verdeeld in korte termijn, middellange termijn en lange termijn. De korte termijnmaatregelen zijn onder andere een vereenvoudigde WIA-beoordeling voor 60-plussers, waarbij geen verzekeringsarts betrokken hoeft te worden. Daarnaast worden bij IVA- en Wajong-gerechtigden die duurzaam volledig arbeidsongeschikt zijn verklaard, maar naast hun uitkering toch werken, gedurende 5 jaar geen herbeoordeling uitgevoerd. Tot slot worden een aantal efficiency-slagen gemaakt in de processen en werkwijze van UWV-medewerkers.

Dat de achterstanden bij UWV voorlopig niet zijn weggewerkt is evident. Dit maakt het voor u als (publiek verzekerde) werkgever én belanghebbende nog belangrijker om zelf in de gaten te houden of de WGA-gerechtigden die aan uw onderneming worden toegerekend adequaat begeleid worden door UWV en in de juiste WIA-klasse (mate van arbeidsongeschiktheid)- en/of WIA-categorie (WGA of IVA) zijn ingedeeld. Het monitoren en begeleiden van de ZW- en WGA-gerechtigden én UWV is in dit stadium cruciaal. Schakel daarbij Equivalence als professioneel rechtshulpverlener in. Werkgevers krijgen namelijk geen inzage in de medische gegevens van de (ex)werknemer. Een professioneel rechtshulpverlener wel. Daardoor kunnen zij een dossier goed beoordelen op het recht, de juistheid van de WIA-klasse- en/of categorie, de re-integratiemogelijkheden van de (ex)medewerker en of er een wijziging in de uitkering van toepassing is. Hierdoor krijgt uw (ex)medewerker waar hij recht op heeft en in veel gevallen resulteert dit in een forse besparing op uw Whk-premie.

Neem voor meer informatie contact op met Equivalence.

De regelingen optimaal benutten?

Laat uw gegevens achter, dan nemen wij contact met u op
Versturen
Eva Contactformulier Equivalence 500Px

Ontdek onze oplossingen

SZ-REGELINGEN

Optimaal gebruik van alle SZ-regelingen

ZW

Optimale schadelastbeheersing van het ZW-risico

WIA

Optimale schadelastbeheersing van het WIA-risico

EQUNET

Intelligente software waar u zelf mee aan de slag kunt