Doelgroepverklaring tóch geldig na overgang van onderneming

Gepubliceerd op: 27-03-2023
SZ-regelingen

Onlangs heeft de Centrale raad uitspraak gedaan over de geldigheid van de doelgroepverklaring ná een overgang van onderneming. 

Onlangs heeft de Centrale raad uitspraak gedaan over de geldigheid van de doelgroepverklaring ná een overgang van onderneming (ECLI:NL:CRVB:2023:525). De uitspraak bepaalt dat de doelgroepverklaring na een overgang van onderneming geldig blijft, en de overnemende onderneming om die reden recht heeft op het resterende deel (tot maximaal 3 jaar) van het  Loonkostenvoordeel (LKV).

Geen regeling getroffen in Wtl

In de Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl), waar het Loonkostenvoordeel onderdeel van uitmaakt, is geen expliciete regeling getroffen voor de situatie waarbij de overgang van onderneming van toepassing is. Sterker nog, er wordt überhaupt niet over deze situatie in relatie tot het al dan niet doorlopen van het LKV gesproken in de Wtl. Dit was bij premiekortingen (tot 1-1-2018) wel het geval, de resterende duur van het bestaande recht werd overgenomen door de overnemende werkgever.

Kennisdocument en handboek loonheffingen niet leidend

In het door de Belastingdienst ter beschikking gestelde Kennisdocument Wtl én het handboek Loonheffingen wordt wél over de situatie LKV en de overgang van onderneming gesproken: Daarin is vermeld dat het recht op LKV niet mee gaat bij een geheel of gedeeltelijke overgang van onderneming. De Centrale raad heeft echter uitgesproken dat deze documenten geen algemeen verbindende voorschriften bevatten, zodat daaraan niet kan worden ontleend dat de geldigheid van de doelgroepverklaring door een overgang van onderneming is komen te vervallen. De Centrale raad stelt dan ook dat de doelgroepverklaring geldig blijft, ook ná overgang van onderneming.

Recht op LKV loopt door na overgang van onderneming


De Belastingdienst dient volgens de Wtl het Loonkostenvoordeel toe te kennen bij de afgifte van een geldige doelgroepverklaring door UWV, mits aan alle overige vereisten is voldaan zoals het tijdig aanvragen van het LKV via de loonaangifte. Om die reden is met deze uitspraak vastgesteld dat het recht op LKV bij een overgang van onderneming tóch doorloopt voor de resterende duur tot maximaal 3 jaar. De resterende duur wordt berekend vanaf de datum toekenning van de initieel door UWV verstrekte doelgroepverklaring.

Heeft u vragen over deze uitspraak of wilt u met onze software EQUnet volledig automatisch en digitaal het Loonkostenvoordeel optimaal benutten? Neem dan contact op met Equivalence of neem een kijkje bij onze aanpak.

Volledig automatisch het LKV benutten

Equivalence heeft de softwareapplicatie EQUnet ontwikkeld. EQUnet voert het proces voor het optimaal benutten van het LKV en de no-risk polis volledig digitaal uit. EQUnet raadpleegt automatisch het doelgroepregister, verzorgt de digitale uitvraag van een (doelgroep)status in uw eigen huisstijl en heeft de oplossing digitaal ondertekenen van machtigingen. EQUnet is 100% compliant en is gekoppeld aan uw HR- of salarissysteem. Kijk nu de video over EQUnet en neem contact op met Equivalence voor meer informatie en een gratis demo!

De regelingen optimaal benutten?

Laat uw gegevens achter, dan nemen wij contact met u op
Versturen
Eva Contactformulier Equivalence 500Px

Ontdek onze oplossingen

SZ-REGELINGEN

Optimaal gebruik van alle SZ-regelingen

ZW

Optimale schadelastbeheersing van het ZW-risico

WIA

Optimale schadelastbeheersing van het WIA-risico

EQUNET

Intelligente software waar u zelf mee aan de slag kunt