UWV blij met de uitkomsten van de Onafhankelijke Commissie Toekomst Arbeidsongeschiktheidsstelsel (OCTAS)

Gepubliceerd op: 05-03-2024

Het huidige arbeidsongeschiktheidsstelsel staat onder druk door de complexiteit en de lange wachttijden in de uitvoering. De OCTAS heeft onlangs haar advies uitgebracht over de vereenvoudiging van het huidige stelsel.
“Het advies van de OCTAS biedt kansen voor verbetering, daar willen wij zo snel mogelijk mee aan de slag”, aldus Johanna Hirscher, lid RvB UWV (bron: https://www.uwv.nl/nl/nieuws).

Het rapport komt met drie varianten:

1. Huidige stelsel beter
OCTAS stelt in deze variant een aantal maatregelen voor om het huidige stelsel minder complex, menselijker en begrijpelijker te maken. De WIA zou dan bijvoorbeeld maar één regeling zijn in plaats van de huidige drie.
2. Werk staat voorop
Hierbij ligt de focus op wat mensen wél kunnen. Er wordt dan in beginsel niet gesproken over arbeidsongeschiktheid maar juist over re-integratie. Kunnen mensen niet re-integreren dan volgt er een arbeidsongeschiktheids-einduitkering.
3. Basis voor werkenden
Hierin wordt één gelijke regeling voor zowel werknemers als zelfstandigen geschetst. Alle werkenden worden op dezelfde manier beoordeeld, ondersteund en begeleid naar re-integratie.

Uitganspunten nieuwe stelsel

‘In elke variant zitten verbeteringen, maar de focus van de verbetering verschilt per variant. Meer de mens centraal, meer vertrouwen, gericht op meedoen in de samenleving, dat moeten wat ons betreft straks de uitgangspunten zijn van het nieuwe stelsel.’, aldus Johanna Hirscher.

Vereenvoudiging en stimulerende maatregelen om weer aan het werk te gaan

UWV vindt het van belang dat mensen in het nieuwe stelstel worden gestimuleerd en ondersteund om weer aan het werk te gaan. En dat er wordt gekozen voor een groeipad naar één regeling voor alle werkenden – in loondienst of zelfstandig. Johanna Hirscher: ‘We willen daarbij werken in een stelsel waarbij we de informatie vanuit de curatieve sector, denk aan eerstelijnszorg en ziekenhuiszorg, beter benutten. Zet langs de hele keten de juiste professional op het juiste moment in. Hierdoor ontstaat weer ruimte voor het langere gesprek met cliënten met complexe vragen en focus op terugkeer naar werk.’

OCTAS is ingesteld door minister Van Gennip. Met het advies dat nu is uitgebracht wordt voldaan aan de opdracht aan de commissie om een probleemanalyse te maken en meerdere oplossingsrichtingen te presenteren voor fundamentele, structurele knelpunten die in het huidige stelsel bestaan. Het werk van de OCTAS zit er nu op. Het is nu aan de sociale partners, uitvoeringsorganisaties, professionals, cliëntenorganisaties en natuurlijk de politiek om te bespreken welke voorstellen bijdragen aan een beter stelsel. Het is nog onbekend wanneer een vervolgstap gezet gaat worden.

Ondertussen betaalt de Werkgever de rekening

Door de achterstanden in de uitvoering betaalt u als werkgever meer dan nodig zou zijn. Equivalence verlaagt uw Whk-premie door herbeoordelingsprocedures te starten en WGA-gerechtigden sneller te re-integreren of indien werken niet meer kan, een IVA-uitkering te krijgen.

Kijk voor meer informatie bij Whk-controle