Werven van personeel met een 'afstand tot de arbeidsmarkt'

Gepubliceerd op: 19-08-2022
EQUnet

Houd u rekening met personen met een afstand tot de arbeidsmarkt?

Bij het werven van personeel wordt er door werkgevers vooral gezocht naar de persoon met de juiste kwalificaties voor de functie en het meest passend bij het bedrijf. Houd u bij het werven van personeel rekening met de stimuleringsbudgetten die er zijn voor werkgevers bij het in dienst nemen van medewerkers met ‘een afstand tot de arbeidsmarkt’?

Wat wordt daar eigenlijk mee bedoeld, een persoon met een afstand tot de arbeidsmarkt? Een terechte vraag, want dit is een breed begrip. In deze categorie worden personen bedoeld met bijvoorbeeld een scholingsachterstand, een Wajong-status of iemand uit de Participatiewet. Maar ook personen met een (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheidsuitkering of bijvoorbeeld een oudere werknemer die na een periode van werkloosheid bij u in dienst treedt vallen binnen deze categorie. Het is voor deze categorie lastiger om een plek op de arbeidsmarkt te krijgen. Om die reden zijn er diverse stimulerings-en tegemoetkomingsregelingen door de Overheid beschikbaar gesteld om werkgevers te stimuleren in het in dienst nemen van een persoon ‘met een afstand tot de arbeidsmarkt’. Werkgevers maken maar weinig gebruik van deze regelingen. Zo wordt door UWV gerapporteerd  (‘de no riskpolis in kaart gebracht’, UWV kennisverslag) dat werkgevers slechts 15- tot maximaal 60% van de regelingen benutten.

Voorbeeldberekening

Volgens benchmark Sociale Zekerheid (bron UWV, CBS) is er voor meer dan 6% van de werknemers de regeling Loonkostenvoordeel mogelijk. Zorg er daarom voor dat u bij werknemers inventariseert of een regeling van toepassing is. Doet u dit niet, dan mist u maximaal € 18.000,- per werknemer aan Loonkostenvoordeel. Een rekenvoorbeeld laat zien dat het te ontvangen Loonkostenvoordeel per jaar voor een werkgever met 500 dienstverbanden meer dan € 50.000,- moet zijn.

No-risk polis

Voor deze categorie werknemers kan ook de no-risk polis gelden. De no-risk polis is geïntroduceerd om het risico voor werkgevers weg te nemen van oplopende kosten bij verzuim en arbeidsongeschiktheid. Een werknemer die ziek en arbeidsongeschikt wordt, kost een werkgever gemiddeld € 250.000,-. De werkgever moet namelijk 2 jaar het loon doorbetalen en wordt de werknemer onverhoopt arbeidsongeschikt, dan volgt daarop een WIA-uitkering. Ook deze uitkering komt ten laste van de werkgever voor maximaal 10 jaar. Heeft de werknemer echter een no-risk polis dan worden deze kosten vergoed door UWV en wordt de WIA-uitkering niet aan de individuele werkgever in rekening gebracht. Het in rekening brengen gebeurt via de beschikking Whk (werkhervattingskas beschikking) of -bij eigenrisicodragers- rechtstreeks door UWV.

Overigens moet u als werkgever wel alert zijn op juiste toepassing van de regelingen door UWV en Belastingdienst. Wordt een werknemer met een no-risk polis ziek, dan moet u zelf een aanvraag voor ziekengeldvergoeding indienen bij UWV. Doet u dit niet, dan ontvangt u geen ziekengeld én wordt bij arbeidsongeschiktheid van de werknemer de WIA-uitkering tóch bij de individuele werkgever in rekening gebracht.

Is mijn werknemer verplicht om mee te werken?

In de Ziektewet (artikel 38b lid 1) is geregeld dat werknemers, als zij daartoe verzocht worden, hun werkgever dienen te informeren over een mogelijke aanspraak op ziekengeld. Dit is van toepassing vanaf twee maanden na indiensttreding. Ondanks deze wetgeving kan de werknemer weigeren om mee te werken. Het is onze ervaring dat als de werknemer goed wordt geïnformeerd over de doelstelling en achterliggende redenen van de uitvraag, de meeste werknemers juist graag willen meewerken. Goede communicatie is dus van belang.

Hoe inventariseert u of een regeling van toepassing is?

Het benutten van stimuleringsbudgetten is arbeidsintensief, behoeft expertise en is aan wettelijke termijnen gebonden. U heeft bijvoorbeeld voor het benutten van de regeling Loonkostenvoordeel een doelgroepverklaring van UWV nodig en als werkgever moet u het Loonkostenvoordeel zelf aanvragen via de aangifte loonheffingen. Doet u dit niet of te laat, dan vervallen uw rechten en ontvangt u geen Loonkostenvoordeel.

Uitvraag en inventarisatie bij iedere werknemer

Het is van belang dat u bij iedere werknemer inventariseert of er een regeling van toepassing is. Dit kan u namelijk niet aan de buitenkant zien. Dit lijkt een eenvoudig proces maar dat is het niet. Er kan van alles misgaan. Daarom heeft Equivalence het unieke softwareplatform EQUnet ontwikkeld. Met EQUnet wordt het proces voor het benutten van de regelingen volledig digitaal en geautomatiseerd uitgevoerd. EQUnet is gekoppeld aan je salarissoftware voor maximale efficiency.

Volledig digitaal met EQUnet van Equivalence

EQUnet raadpleegt als eerste het doelgroepregister van UWV en stuurt alle (nieuwe) werknemers een mail waarin een link naar een beveiligde webpagina is opgenomen. Deze webpagina bevat vragen voor de inventarisatie van een mogelijke status en kan eenvoudig worden beantwoord door ‘ja’ of ‘nee’ te selecteren. Zodra een werknemer op een vraag ‘ja’ antwoordt, verschijnt een volledig voor-ingevulde machtiging van UWV voor het aanvragen van een doelgroepverklaring. De machtiging wordt direct digitaal door de werknemer ondertekend. Zowel de mail, de tekst als de webpagina zijn volledig naar de wens van de werkgever in te richten (huisstijl, logo e.d.) en voorzien van FAQ’s.

Met de ondertekende machtiging vraagt u bij UWV of Gemeente een doelgroepverklaring aan. Dit is een verklaring waarin wordt bevestigd dat de werknemer inderdaad recht heeft op de regeling no-risk polis en/of Loonkostenvoordeel.

Het hele proces wordt door EQUnet gestuurd en bewaakt. Zo kan er niets mis gaan en maakt u optimaal gebruik van de stimuleringsbudgetten.

Banenafspraak

Los van de stimuleringsbudgetten is er nog steeds  de Banenafspraak. In de Banenafspraak uit het Sociaal Akkoord van 2013 beloofden werkgevers dat zij vóór 2026 125.000 extra banen zouden creëren voor arbeidsbeperkten. Als dit niet zou lukken zou een quotumregeling in werking treden. Op dit moment is het niet bekend of- en zo ja wanneer de quotumregeling in werking zal treden. De Banenafspraak is echter nog steeds van kracht en om die reden wordt van iedere werkgever verwacht dat zij personen met een afstand tot de arbeidsmarkt een baan bieden.

De regelingen optimaal benutten?

Laat uw gegevens achter, dan nemen wij contact met u op
Versturen
Eva Contactformulier Equivalence 500Px

Ontdek onze oplossingen

SZ-REGELINGEN

Optimaal gebruik van alle SZ-regelingen

ZW

Optimale schadelastbeheersing van het ZW-risico

WIA

Optimale schadelastbeheersing van het WIA-risico

EQUNET

Intelligente software waar u zelf mee aan de slag kunt