Afschaffing LIV en uitbreiding LKV

Gepubliceerd op: 06-11-2023
SZ-regelingen

Het wetsvoorstel is aan de Tweede Kamer aangeboden. Lees hier wat de verruiming van het LKV inhoudt.

Het wetsvoorstel voor het opheffen van de regeling LIV is aan de tweede kamer aangeboden. Het LIV maakt onderdeel uit van de Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl) welke 2 regelingen kent: het loonkostenvoordeel (LKV) en het lage inkomensvoordeel (LIV). De wet is vanaf 1 januari 2017 ingegaan, met als doel werkgevers te stimuleren om medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt een arbeidsplek te bieden. Het LIV heeft echter maar beperkt aan dit doel bijgedragen.

Door de afschaffing van het LIV komen er middelen beschikbaar, deze zullen worden aangewend voor;

Het structureel maken van het loonkostenvoordeel doelgroep banenafspraak

Voor de doelgroep banenafspraak wordt voorgesteld om het Loonkostenvoordeel (maximaal € 2.000,- per jaar) structureel te maken in plaats van de huidige maximale 3 jaren  (zie ook ons artikel ‘vereenvoudiging banenafspraak en quotumregeling’). Daarnaast kunnen werkgevers het LKV doelgroep banenafspraak straks toepassen voor álle werknemers die ze in dienst hebben en onder de doelgroep banenafspraak vallen en niet alleen voor de werknemers die onlangs in dienst zijn getreden.

Tegemoetkoming werkgevers met het grootste verlies

Het voorstel beoogt een tegemoetkoming voor werkgevers met medewerkers die werken in de sociale werkvoorziening of in een beschutte werkomgeving. Deze werkgevers ondervinden grote nadelige gevolgen door het wegvallen van het LIV. De tegemoetkoming wordt vormgegeven door de bestaande budgetten voor beschut werk en de sociale werkvoorziening in het gemeentefonds op te hogen.

Verruimen criteria LKV herplaatsen

Voorgesteld wordt een verbetering en verruiming van de werking van het LKV herplaatsen arbeidsgehandicapte werknemer. Een werkgever heeft in de huidige situatie pas recht op een LKV herplaatsen (voor maximaal € 6.000) wanneer de werknemer weer bij hem re-integreert (lees; de eigen of andere arbeid geheel of gedeeltelijk hervat) en in de maand voorafgaand aan die re-integratie recht had op een WIA-uitkering. In de praktijk kwam deze situatie te weinig voor, omdat werknemers in de periode voor er recht bestond op een WIA-uitkering al gere-integreerd waren. Om dit knelpunt op te lossen, is in het wetsvoorstel opgenomen dat de voorwaarden voor het LKV herplaatsen worden verruimd.

Het is de bedoeling dat de werkgever al recht heeft op het LKV herplaatsen als de werknemer recht heeft op een WIA-uitkering en in de wachttijd van de WIA is gere-integreerd bij dezelfde werkgever waar hij ziek werd. De werkgever heeft ook recht op het LKV herplaatsen wanneer de werknemer na de wachttijd re-integreert en op dat moment recht heeft op een WIA-uitkering. Er moet dan wel binnen drie maanden na afloop van de wachttijd een doelgroepverklaring worden aangevraagd bij UWV. Omdat het hier om een verruiming gaat, blijft ook het voldoen aan de huidige voorwaarden recht geven op een LKV herplaatsen.

Omdat het repareren naar het verleden volgens de wetgever niet uitvoerbaar is, wordt er ook een overgangsregeling voorgesteld; Wanneer bij de werknemer ná de inwerkingtreding van het wetsvoorstel het recht op WIA ontstaat en de werknemer is gere-integreerd voor de inwerkingtreding van het wetsvoorstel, dan geldt de uitbreiding van het recht op LKV herplaatsen.

Benut u het LKV al?

Veel werkgevers benutten het LKV niet of niet volledig. Dat is zonde, want u heeft recht op deze loonkostenvoordelen. De benchmark laat namelijk zien dat er bij 6,5% van uw werknemers recht bestaat op één van de loonkostenvoordelen. Equivalence verzorgt de aanvraag en benutting van het LKV volledig geautomatiseerd voor u. Onze gespecialiseerde software EQUnet is gekoppeld aan uw salarisadministratie, waardoor u volledig wordt ontzorgd maar wel maximaal gebruik maakt van het LKV. Vragen of meer informatie? 

De regelingen optimaal benutten?

Laat uw gegevens achter, dan nemen wij contact met u op
Versturen
Eva Contactformulier Equivalence V2

Ontdek onze oplossingen

SZ-REGELINGEN

Optimaal gebruik van alle SZ-regelingen

ZW

Optimale schadelastbeheersing van het ZW-risico

WIA

Optimale schadelastbeheersing van het WIA-risico

EQUNET

Intelligente software waar u zelf mee aan de slag kunt