Rechten en plichten

Vanaf het moment dat u een WGA-uitkering krijgt, heeft u een aantal plichten. Dit zijn regels waaraan u zich moet houden. Natuurlijk heeft u ook een aantal rechten.

Welke plichten heeft u?

Vanaf het moment dat u een aanvraag doet voor een WIA-uitkering heeft u een aantal plichten. UWV bepaalt of u recht heeft op een uitkering, hoe hoog uw uitkering wordt en hoelang u deze krijgt.

Zoek en behoud passend werk
U krijgt een WGA-uitkering als u door uw ziekte of handicap niet meer hetzelfde kunt verdienen als vóór uw ziekte of handicap. Verdient u het bedrag dat u volgens de arbeidsdeskundige van UWV kunt verdienen? Dan heeft u geen sollicitatieplicht.

Verdient u minder dan het bedrag dat u volgens de arbeidsdeskundige kunt verdienen? Dan is het van belang dat u op zoek gaat naar werk dat past bij uw mogelijkheden. UWV noemt dit de sollicitatieplicht.

De Werkmap UWV
Als u bij UWV bent ingeschreven als werkzoekende, heeft u toegang tot uw persoonlijke Werkmap op internet. Via de Werkmap krijgt u bericht van de vacatures die UWV voor u heeft gevonden. De arbeidsdeskundige bespreekt met u wat u gaat doen en wat u al heeft gedaan om passend werk te vinden. Tijdens het zoeken naar werk, houdt u zich aan deze afspraken over solliciteren. Als u met de Werkmap kunt werken, ontvangt u voor de afspraken over solliciteren een taak in de Werkmap. Sommige afspraken legt UWV vast in een werkplan dat u terugvindt in uw Werkmap. Gebruikt u de Werkmap niet? Dan worden de afspraken vastgelegd in een papieren werkplan.

Wat is passend werk?
Met uw arbeidsdeskundige bekijkt u welk werk passend is. Passend werk is werk waarvoor u voldoende opleiding en arbeidservaring heeft en dat aansluit bij uw mogelijkheden en uw gezondheidssituatie. Vindt u zulk werk? Dan moet u dat accepteren. Wel houden wij rekening met wat redelijk is.

Wat gebeurt er als ik passend werk niet accepteer?
Als u passend werk (volgens de afspraken met de arbeidsdeskundige) krijgt aangeboden en u weigert dit, dan heeft dat gevolgen voor uw WGA-uitkering. U krijgt dan tijdelijk minder uitkering.

Overige plichten zijn;

 • Meld het ons als uw gezondheid verandert
 • Geef de juiste informatie over uzelf en uw situatie
 • Wijzigingen doorgeven tijdens uw WGA-uitkering
 • Geef al uw (vrijwilligers)werk door
 • Geef uw vakantie of verblijf buiten Nederland door
 • Zorg voor een geldig identiteitsbewijs
 • Kom naar afspraken
 • Werk mee aan onderzoek
 • Werk aan uw herstel
 • Werk mee aan uw re-integratie
 • Zoek en behoud passend werk
 • Bewaar de papieren van uw uitkering


Het WIA EC controleert uw plichten
De WIA-specialist van het WIA EC helpt u om u aan uw plichten te voldoen. Houdt u zich niet aan uw plichten? Dan krijgt u mogelijk (tijdelijk) minder of geen uitkering en/of een boete. Dit is geregeld in het Maatregelenbesluit.

Wanneer dit aan de orde is ontvangt u na een schriftelijke mededeling een beschikking tot opleggen van een maatregel. Indien u het niet eens bent met deze beschikking kunt u hiertegen bezwaar indienen. Hiervoor verwijzen wij u naar het Reglement behandeling bezwaarschriften WIA EC
Als u te veel uitkering heeft ontvangen, moet u dat bedrag terugbetalen.

Heeft u vragen of wilt u iets doorgeven? Neem contact op met WIA EC op telefoonnummer: 085-3034354 of mail naar WIA@equivalence.nl.

Welke rechten heeft u?

Is uw werkgever eigenrisicodrager voor de WGA dan heeft u recht op re-integratiebegeleiding van uw werkgever. Deze taak is uitbesteed aan de WIA-specialist van het WIA EC die samen met u een WIA re-integratie plan maakt.

Privacy
Als u met het WIA EC te maken heeft, dan werken wij met uw persoonsgegevens, zoals bijvoorbeeld uw naam, adres en telefoonnummer. Als wij persoonsgegevens van u vragen of krijgen van bijvoorbeeld uw werkgever of UWV, dan beschermen wij uw privacy zorgvuldig. Dit is een wettelijke vereiste, vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit is privacywetgeving die vanaf mei 2018 geldt voor de hele Europese Unie. In het privacyreglement kunt u nalezen welke gegevens wij gebruiken, met welk doel en hoe wij uw persoonsgegevens beschermen.

Klachten
Als eigenrisicodrager voor de WGA treedt uw (ex-)werkgever bij het nemen van bepaalde beslissingen op als zelfstandig bestuursorgaan. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan maatregelen vanwege het onvoldoende meewerken aan uw re-integratie. U moet hierbij de mogelijkheid hebben om een klacht in te dienen over de wijze waarop het bestuursorgaan zich ten opzichte van u heeft gedragen. Equivalence voert het eigenrisicodragerschap voor de WGA voor uw (ex-)werkgever uit en heeft het verloop van deze procedure beschreven in het Reglement behandeling klachten WIA EC.