Verzuimbegeleiding

Leidraad voor werken aan herstel

In de Wet Verbetering Poortwachter staan de rechten en de plichten gedurende de eerste 2 ziektejaren van zowel de zieke werknemer als de (voormalig)werkgever met als primair doel: herstel.

De spin in het web in het gehele traject zijn de verzuimspecialisten van het ZW EC. U kunt bij hen terecht met al uw vragen, opmerkingen en klachten. Nadat uw ziekmelding aan het ZW EC is gemeld, wordt er telefonisch contact met u op genomen. Was u al ziek tijdens het dienstverband? Dan ontvangen wij van uw (voormalig) werkgever het verzuimdossier en pakken het traject vanaf dat moment samen met u op.

Tijdens het telefoongesprek wordt uw ziekmelding beoordeeld en besproken wanneer u weer aan het werk kunt. Indien naar verwachting de ziekteperiode langer duurt dan een paar dagen, dan worden er afspraken met u gemaakt. Indien nodig worden specialisten zoals een bedrijfsarts, arbeidsdeskundige, bedrijfsmaatschappelijk werk of een re-integratiebureau ingeschakeld. Dit wordt met u besproken en vastgelegd in het Plan van aanpak.

Plan van aanpak

Binnen 6 weken na uw ziekmelding moet er een re-integratieplan zijn opgesteld, dit wordt een plan van aanpak genoemd. In het plan van aanpak worden de adviezen van de bedrijfsarts vertaalt naar concrete acties en afspraken.

Bedrijfsarts

Indien van toepassing krijgt u een uitnodiging om naar het spreekuur van de bedrijfsarts te komen. U bent verplicht aan deze oproep gehoor te geven. Met deze arts bespreekt u uw situatie en aan de hand daarvan beoordeelt hij uw functionele mogelijkheden voor het verrichten van arbeid.

Voortgang

Het ZW EC bekijkt samen met u iedere 6 weken of vaker indien nodig hoe het plan verloopt en welke stappen nodig zijn om te re-integreren. Bent u na 1,5 jaar nog steeds ziek? Dan ondersteunt ZW EC u bij de WIA aanvraag richting UWV.