Wet verbetering Poortwachter

Hoe verloopt het proces?

De Wet verbetering Poortwachter schrijft voor welke stappen ondernomen moeten worden in het verzuimproces. Zodra een werknemer zich ziek meldt, is de Wet Verbetering Poortwachter (WvP) van kracht. Deze wet is in het leven geroepen om langdurig ziekteverzuim te verminderen en te voorkomen dat mensen de WIA (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen) instromen. In deze wet worden verplichtingen gesteld aan de werkgever, maar ook aan de werknemer. Er wordt verwacht dat beiden zich actief inspannen om re-integratie te bevorderen. Deze verplichtingen gaan direct in na de ziekmelding en blijven van kracht tot de werknemer weer hersteld is. In de werkwijzer Poortwachter kunt u nalezen wat deze wet precies inhoudt, met welke processtappen u te maken krijgt en welke mogelijkheden deze wet u biedt.

Het proces van de WvP wordt hierna uiteengezet. Afhankelijk van het moment dat u ziek bent geworden werkt u vanaf de eerste week van uw ziekteperiode samen met het ZW EC aan de processtappen. Bent u al langer ziek op het moment dat uw dienstverband eindigt? Dan stapt u in de betreffende periode in het proces in en zal de verzuimspecialist van het ZW EC de verzuimbegeleiding vanaf dat punt samen met u oppakken:

 • Dag 1: Ziekmelding
 • Week 1: Ziekmelding bij ZW EC
 • Week 6: Probleemanalyse
 • Week 8: Plan van Aanpak

De bedrijfsarts brengt advies uit en dit advies geldt als leidraad bij het opstellen van een plan van aanpak. Dit plan wordt gezamenlijk door u en de verzuimspecialist van het ZW EC opgesteld. In het plan worden niet alleen afspraken vastgelegd maar wordt ook beschreven welke stappen er worden ondernomen om re-integratie te bespoedigen. Tijdens de ziekteperiode wordt het plan minimaal eens in de zes weken besproken en wanneer dat nodig is bijgesteld. Het plan bevat een duidelijk doel, dat tijdens de gehele ziekteperiode het uitgangspunt moet zijn van de re-integratie. Zowel u als ZW EC doen er alles aan om het gezamenlijk doel te bereiken.

Het proces gaat verder:

 • Week 42: Ziekmelding bij UWV
 • Week 46 - 52: Eerstejaarsevaluatie

In de evaluatie wordt gekeken welk effect de inspanningen van zowel u als de (voormalig) werkgever/ZW EC hebben gehad. Het doel is immers nog altijd dat u re-integreert. In samenwerking met de bedrijfsarts en/ of arbeidsdeskundige wordt eventueel een nieuw jaarplan met betrekking tot uw re-integratie opgesteld.

Daarna gaat het als volgt:

 • Week 89 - 91: Samenstelling re-integratieverslag met daarin:
  • De Probleemanalyse
  • Het plan van aanpak inclusief bijstellingen
  • De Eerstejaarsevaluatie
  • Het actueel oordeel van de bedrijfsarts en de eindevaluatie die u samen met uw werkgever bespreekt
  • Kopieën van alle belangrijke documenten worden door ZW EC toegevoegd aan het verzuimdossier
 • Week 91: WIA aanvraag en re-integratieverslag naar UWV

Het UWV dient de WIA aanvraag en het re-integratieverslag te ontvangen. Dit is uw verantwoordelijkheid maar ZW EC ondersteunt u bij de WIA aanvraag.

 • Week 92 - 104: Beoordeling re-integratie inspanning

In dit stadium wordt door het UWV bepaald of u, de (voormalig) werkgever/ZW EC voldoende inspanningen hebben geleverd om de re-integratie mogelijk te maken. Is er alles aan gedaan om te re-integreren? Dan volgt een positieve beoordeling en komt u in aanmerking voor een WIA-keuring.