ZW-Uitkering

Wat houdt de ZW-uitkering in?

De ZW-uitkering duurt maximaal 104 weken en bedraagt 70% van uw laatstverdiende loon. Verdiende u gemiddeld meer dan het maximum dagloon van ongeveer € 223,- dan bedraagt uw ZW-uitkering 70% van dit maximum. De vakantietoeslag wordt iedere periode bij uw ZW-uitkering opgeteld.

U krijgt uw uitkering 4-wekelijks. U heeft tot maximaal 104 weken recht op een ZW-uitkering, gerekend vanaf het moment dat u zich ziek meldde. U ontvangt van ZW EC een specificatie van uw ZW-uitkering en ééns per jaar ontvangt u een Jaaropgave.

Uw ZW-uitkering stopt als:

  • U bent hersteld; na uw hersteld melding kunt u weer aan het werk. Heeft u geen werk? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor een WW-uitkering. Meldt u zich hiervoor bij het UWV.
  • De uitkering de maximale duur heeft bereikt: 104 weken.
  • UWV heeft beoordeeld dat u aan het einde van het eerste ziektejaar meer dan 65% van uw maatmaninkomen kan verdienen: In dat geval heeft u geen recht meer op een ZW-uitkering.
  • U een (vervroegde) WIA-uitkering ontvangt: indien u duurzaam en volledig arbeidsongeschikt bent en niet meer kunt werken, dan is het mogelijk om vervroegd een WIA-uitkering aan te vragen. ZW EC begeleidt u hierbij.
  • U zwanger bent: De Wet Arbeid en Zorg (WAZO) regelt een uitkering tijdens zwangerschaps- en bevallingsverlof. Uw ZW-uitkering wordt in die periode stopgezet.
  • U de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt: De ZW-uitkering stopt van rechtswege op het moment dat u de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt.
  • U gedetineerd wordt: Indien u langer dan een maand gedetineerd bent, stopt uw ZW-uitkering. Meld detentie direct aan ZW EC.

Specifieke zaken voor de uitzendkracht

Voor werknemers die direct onder de ZW vallen gelden de eerste twee dagen van arbeidsongeschiktheid als wachtdag op grond van de Ziektewet, waarover de uitzendkracht geen recht op een uitkering heeft. Van deze twee wachtdagen wordt één wachtdag via het feitelijk loon gecompenseerd. Zie daarvoor uw cao ABU/NBBU.

Aanvullende ZW-uitkering sector uitzenden
Voor zieke uitzendkrachten met een contract mét uitzendbeding eindigt het contract automatisch en direct op de eerste ziektedag. Er is dan geen recht op loondoorbetaling want er is geen dienstverband meer. U heeft dan mogelijk wel recht op een ZW-uitkering. Bij cao (ABU en NBBU) is bepaald dat in deze situatie de uitzendkracht recht heeft op een aanvulling op de wettelijke ZW-uitkering.

Deze uitkering wordt gedurende de eerste 52 weken van arbeidsongeschiktheid aangevuld tot 90% van het uw laatstverdiende loon. Verdiende u gemiddeld meer dan het maximum dagloon van ongeveer € 223,- dan bedraagt uw ZW-uitkering 90% van dit maximum. Na de 52 weken wordt de ZW-uitkering tot en met de 104e week van arbeidsongeschiktheid aangevuld tot 80% van het laatstverdiende loon (of 80% van het maximum dagloon).

De aanvullende ZW-uitkering wordt door ZW EC berekend en aan u uitbetaald door uw laatste werkgever (uitzendbureau).

Betaalkalender 2024 ZW