Loonkostenvoordelen

Werkgevers die werknemers met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst nemen of herplaatsen, hebben recht op loonkostenvoordelen (LKV).

Het benutten van deze regeling is arbeidsintensief, behoeft expertise en is aan wettelijke termijnen gebonden. U heeft bijvoorbeeld een doelgroepverklaring van UWV nodig en als werkgever moet u het LKV zelf aanvragen via de aangifte loonheffingen. Doet u dit niet of te laat, dan vervallen uw rechten en ontvangt u géén LKV.

EQUnet van Equivalence voert dit proces volledig digitaal uit. EQUnet toetst bij  iedere medewerker of het Loonkostenvoordeel van toepassing is. Met EQUnet weet u zeker dat u een volledige administratie heeft en er niets over het hoofd wordt gezien.


WETTELIJKE TERMIJNEN

Voor alle stappen in het aanvraagproces voor LKV gelden strikte wettelijke termijnen:

3 maanden
Een doelgroepverklaring vraagt u aan binnen 3 maanden ná datum indiensttreding of herplaatsing.

Vóór 2 mei
Ná ontvangst van de doelgroepverklaring mag u de aanvraag LKV via de loonaangifte indienen. Dit dient u vóór 2 mei van ieder jaar voor het LKV van het afgelopen kalenderjaar in te sturen bij de Belastingdienst. Een correctieaangifte over het jaar 2021 dient u dus vóór 2 mei 2022 via de Loonaangifte te hebben ingediend. Worden deze termijnen niet gehaald, dan wordt u geen LKV toegekend.

HOE BEREKENT UWV HET LKV?

Hoe weet UWV nu voor wie en voor welke categorie een doelgroepverklaring is verstrekt en hoeveel uren er is gewerkt in het afgelopen kalenderjaar?

UWV registreert alle toegekende en verstrekte doelgroepverklaringen en matcht deze data met de polisadministratie. In de polisadministratie worden alle benodigde gegevens uit de loonaangiften opgeslagen die UWV nodig heeft voor de uitvoering van haar taken. Op basis van het koppelen van gegevens (zoals de doelgroepverklaring en de bij een werkgever verloonde uren in een kalenderjaar) wordt een voorlopige berekening opgemaakt. Deze wordt alleen gemaakt als er

a. een doelgroepverklaring aanwezig is en
b. er een (correcte) aanvraag is gedaan in de Loonaangifte.

Is dit niet gebeurd, dan wordt er geen LKV berekend.

HOE VAAK KOMT EEN LKV VOOR?

Op basis van benchmark gegevens* geldt dat voor 6,5 % van alle werkende Nederlanders een LKV van toepassing is: Per categorie is dit:

 • LKV oudere werknemer: 1,11%
 • LKV arbeidsbeperkte: 3,2%
 • LKV arbeidsgehandicapten: 1,77%
 • LKV arbeidsgehandicapten herplaatsen: 0,42%

*Bron; UWV kwantitatieve info/CBS beroepsbevolking

Op basis van algemene variabelen (parttime percentage, doorstroom per jaar, duur dienstverband, gewerkte uren etc.) zou een werkgever met 500 werknemers bij optimale uitvoering van het LKV-proces jaarlijks ca. € 48.875,- aan LKV moeten ontvangen:

LKV oudere werknemer: € 15.800,-
LKV arbeidsgehandicapten: € 16.200,-
LKV arbeidsbeperkte: € 10.800,-
LKV arbeidsgehandicapten herplaatsen: € 6.075,-

Maar de werkgever heeft niet alleen recht op het LKV. In de meeste categorieën LKV is tevens de no-risk polis van toepassing. 

No-risk Polis
Voor medewerkers met een no-riskpolis kan bij verzuim vangnet ziekengeld (art. 29b ZW en 29d ZW) worden aangevraagd bij UWV. Daarnaast zijn medewerkers met een no-risk polis niet toerekenbaar aan de werkgever bij instroom in de ZW en de WGA. Dit risico loopt op tot € 250K per medewerker. Het loont daarom de moeite om de inventarisatie van de no-risk polis en het Loonkostenvoordeel  op het moment van indiensttreding te verzorgen. Equivalence heeft daarvoor de oplossing: EQUnet.

 

WAT GAAT ER IN DE PRAKTIJK MIS BIJ HET AANVRAGEN VAN LKV?

 • Werkgever vraagt niet, niet tijdig of niet volledig uit aan de werknemer of er een doelgroep-status van toepassing is
 • Werkgever verzuimt om het doelgroepregister van UWV te raadplegen
 • Werkgever vraagt wel uit bij zijn werknemer maar vergeet de follow up
 • Onvoldoende middelen voorhanden (registratie, kennis, proces)
 • De doelgroepverklaring wordt niet of niet juist geregistreerd in de salarisadministratie
 • De aanvraagtermijn wordt niet gehaald waardoor het recht op LKV vervalt
 • De (correctie)aanvraag via de loonaangifte wordt niet, niet tijdig, of niet juist gedaan.

Download de whitepaper

Wet tegemoetkomingen loondomein en het loonkostenvoordeel

Downloaden
Whitepaper1