Loonkostenvoordelen

Werkgevers die werknemers met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst nemen of herplaatsen, hebben recht op loonkostenvoordelen (LKV). Het benutten van deze regeling is arbeidsintensief, behoeft expertise en is aan wettelijke termijnen gebonden. U heeft bijvoorbeeld een doelgroepverklaring van UWV nodig en als werkgever moet u het LKV zelf aanvragen via de aangifte loonheffingen. Doet u dit niet of te laat, dan vervallen uw rechten en ontvangt u geen LKV.

Met het unieke softwareplatform EQUnet wordt het proces voor het benutten van de regeling LKV volledig digitaal en geautomatiseerd uitgevoerd.

 

Wettelijke termijnen

Voor alle stappen in het aanvraagproces voor LKV gelden strikte wettelijke termijnen:

Een doelgroepverklaring vraagt u aan binnen 3 maanden ná datum indiensttreding of herplaatsing.

Ná ontvangst van de doelgroepverklaring mag u de aanvraag LKV via de loonaangifte indienen. Dit dient u vóór 2 mei van ieder jaar over het afgelopen kalenderjaar in te sturen bij de Belastingdienst. Een correctieaangifte over het jaar 2021 dient u dus vóór 2 mei 2022 via de Loonaangifte te hebben ingediend. Worden deze termijnen niet gehaald, dan wordt u geen LKV toegekend.

 

Hoe berekent UWV het LKV?

Hoe weet UWV nu voor wie en voor welke categorie een doelgroepverklaring is verstrekt en hoeveel uren er is gewerkt in het afgelopen kalenderjaar?

UWV registreert alle toegekende en verstrekte doelgroepverklaringen en matcht deze data met de polisadministratie. In de polisadministratie worden alle benodigde gegevens uit de loonaangiften opgeslagen die UWV nodig heeft voor de uitvoering van haar taken. Op basis van het koppelen van gegevens (zoals de doelgroepverklaring en de bij een werkgever verloonde uren in een kalenderjaar) wordt een voorlopige berekening opgemaakt. Deze wordt alleen gemaakt als er a. een doelgroepverklaring aanwezig is en b. er een (correcte) aanvraag is gedaan in de Loonaangifte. Is dit niet gebeurd, dan wordt er geen LKV berekend.

 

Hoe vaak komt een LKV voor?

Op basis van benchmark gegevens* geldt dat voor 6,69 % van alle werkende Nederlanders een LKV van toepassing is: Per categorie is dit:

  • LKV oudere werknemer: 1,48%
  • LKV arbeidsbeperkte: 3,04%
  • LKV arbeidsgehandicapten: 1,75%
  • LKV arbeidsgehandicapten herplaatsen: 0,42%

*Bron; UWV kwantitatieve info 2019/CBS beroepsbevolking 2019

Op basis van algemene variabelen (parttime percentage, doorstroom per jaar, duur dienstverband, gewerkte uren etc) zou een werkgever met 500 werknemers bij optimale uitvoering van het LKV-proces jaarlijks ca. € 48.875,-aan LKV moeten ontvangen:

LKV oudere werknemer: € 15.800,-
LKV arbeidsgehandicapten: € 16.200,-
LKV arbeidsbeperkte: € 10.800,-
LKV arbeidsgehandicapten herplaatsen: € 6.075,-

 

Wat gaat er in de praktijk mis bij het aanvragen van LKV?

  • Werkgever verzuimt om aan de werknemer uit te vragen of er een doelgroep-status van toepassing is
  • Werkgever verzuimt om het doelgroepregister van UWV te raadplegen
  • Werkgever vraagt wel uit bij zijn werknemer maar vergeet de follow up
  • Onvoldoende middelen voorhanden (registratie, kennis, proces)
  • De doelgroepverklaring wordt niet of niet juist geregistreerd in de salarisadministratie
  • De aanvraagtermijn wordt niet gehaald waardoor het recht op LKV vervalt.

 

Voorkom deze fouten en sluit aan op het unieke softwareplatform EQUnet.

 

 

Equivalence neemt u het werk graag uit handen en zorgt met het unieke platform EQUnet ervoor dat u de regeling structureel optimaal benut. Daarbij bent u met het EQUnet dashboard altijd op de hoogte van bijvoorbeeld de voortgang, financiële opbrengsten en prognoses. Wilt u meer weten over deze oplossing? Neem dan contact met ons op.

 

Contact

Loonkostenvoordelen terug naar alle sz-regelingen

 

 

 

 

Met EQUnet bent u verzekerd van optimale benutting van het Loonkostenvoordeel terwijl het u geen inspanning kost.

Onze oplossingen