Whk controle

De ZW- en WGA-kosten van uw (ex)werknemers worden via de Whk-beschikking aan u doorbelast. U betaalt een WGA-uitkering gedurende maximaal 10 jaar en de ZW-uitkering gedurende maximaal 104 weken. Daarnaast worden de ZW-staartlasten (de ZW-uitkeringen van werkgevers die van publiek verzekerd naar eigenrisicodragerschap gaan) verdeeld over alle publieke werkgevers. Naast de staartlasten ZW betaalt u ook mee aan de ZW- en WGA-lasten van de overige werkgevers in uw sector (indien u een middelgrote werkgever bent) en de uitvoeringskosten van UWV. De premie die u betaalt is daarom vaak hoger dan de feitelijke ZW- of WGA-uitkeringen die aan u worden doorbelast.

De berekening van het Whk-premiepercentage is complex en foutgevoelig. U dient de beschikking te controleren op juistheid, zoals de toerekening, de arbeidsongeschiktheidsklasse en de hoogte van de uitkering. Daarnaast kunt u ZW- en WGA-uitkeringen toegerekend krijgen bij een overgang van onderneming (fusie of overname). Dit zijn complexe berekeningen waar vaak fouten in worden gemaakt. U betaalt snel te veel.

Whk-beschikking controleren

Jaarlijks ontvangt u de Whk-beschikking van de Belastingdienst. Het is belangrijk dat u de Whk-beschikking laat controleren, want de parameters zijn complex en foutgevoelig. U betaalt snel te veel. Equivalence controleert en corrigeert ook ná de bezwaartermijn (6 weken na dagtekening) de beschikking en vordert het teveel betaalde bedrag terug bij de Belastingdienst.

Aanpak Whk-controle door Equivalence:

U stuurt enkel een kopie van de Whk-beschikking(en) naar Equivalence. Equivalence pakt vervolgens de controle op en verzorgt het:

  • opvragen van de onderbouwing (instroomlijsten) van de Beschikking bij de Belastingdienst en -indien binnen de bezwaartermijn- het indienen van een pro forma bezwaarschrift;
  • bewaken van de ontvangst van de instroomlijsten;
  • uitvoeren van de controle:

1. Rechtmatigheid toerekening
Controle van de rechtmatigheid van de toegerekende ZW- en WGA-uitkeringen en juiste vaststelling van het Whk-premiepercentage (sector, rekenregels, premielonen etc.)

2. Schadelast-reductie
Schadelastreductie door het analyseren van WGA-dossiers op duurzame arbeidsongeschiktheid, mogelijkheden voor uitstroom of doorstroom naar de IVA en de hoogte van de arbeidsongeschiktheidsklasse en het op basis daarvan voorbereiden van herbeoordelingen en bezwaar- en beroep.

  • indienen van herzieningsverzoeken, herbeoordelingen en voeren van bezwaar- en beroepsprocedures.
  • bewaken afhandeling door UWV en/of Belastingdienst
  • rapportage met resultaten en aanbevelingen.

ZW- of WGA eigenrisicodragerschap

Als laatste onderdeel van de Whk-controle beoordeelt Equivalence uw beschikking(en) op de mogelijkheden voor het eigenrisicodragerschap voor de ZW en de WGA. Lijkt dit voor u voordeel te bieden? Dan start Equivalence de Risk Scan.  Met de Risk Scan creëert Equivalence met een actuariële analyse, detail-inzicht in uw ZW- en WGA-schadelast over de afgelopen 5 jaar. Op basis van dat inzicht worden trend- en prognose-schadeberekeningen naar de toekomst gemaakt waarbij de kosten (zowel directe als indirecte) van het eigenrisicodragerschap versus publieke verzekering in een business case uiteen worden gezet. Op basis van dit inzicht kunt u gedegen beslissen voor het eigenrisicodragerschap of het publieke bestel.

Met de Whk-controle door Equivalence bent u gegarandeerd van een volledige en juiste vaststelling van uw Whk-premie.

VOLLEDIG ONTZORGD MET EQUNET

Equivalence neemt u het werk graag uit handen en zorgt met de unieke softwareapplicatie EQUnet ervoor dat u de regeling structureel optimaal benut. Daarbij bent u met het EQUnet dashboard altijd op de hoogte van de aantallen, voortgang, financiële opbrengsten en prognoses. Wilt u meer weten over deze oplossing? Neem dan contact met ons op.

DE REGELINGEN OPTIMAAL BENUTTEN?